The Student Views about Applications of the Peer Teaching Model and Physical Activity Cards in Secondary School


Creative Commons License

Atlı K., Mirzeoğlu A. D. , Erkut A. O.

Turkiye Klinikleri Journal of Sports Sciences., cilt.10, ss.97-115, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 10 Konu: 3
  • Basım Tarihi: 2018
  • Doi Numarası: 10.5336/sportsci.2018-60112
  • Dergi Adı: Turkiye Klinikleri Journal of Sports Sciences.
  • Sayfa Sayıları: ss.97-115

Özet

ÖZET Amaç: Bu çalışmanın amacı ortaokul beden eğitimi ve spor derslerinde uygulanan akran öğretim

modeli ve fiziksel etkinlik kartları uygulamalarına ilişkin öğrenci görüşlerini incelemektir.

Gereç ve Yöntemler: Araştırmada nitel ve nicel araştırma modellerinin bir arada kullanıldığı karma

yöntem ve yakınsayan desen kullanılmıştır. Araştırma 2015-2016 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde

İstanbul İli Bahçelievler İlçesi’nde bulunan bir ortaokulda gerçekleştirilmiştir. Araştırmada

6. sınıflar arasından bir şube yansız atama ile seçilmiş ve bu şubede 8 hafta boyunca beden eğitimi

ve spor dersi Fiziksel Etkinlik Kartları kullanılarak akran öğretim modeli ile işlenmiştir. Araştırmada

çalışma konusu ile ilgili öğreten ve öğrenen öğrenci görüşlerini belirlemek için odak grup görüşmesi,

günlükler ve öğrenci görüş formları kullanılmıştır. Öğrenen ve öğreten öğrenci görüş formlarından

elde edilen nicel verilerin çözümlenmesinde yüzde ve frekans kullanılırken, öğrenciler ile yapılan

görüşmelerde elde edilen nitel veriler için içerik analizi yapılmıştır. Bulgular: Fiziksel Etkinlik Kartlarına

ilişkin öğrenen ve öğreten öğrenci görüşleri genel olarak duygular, kazanımlar, şartlar, yaşanılan

zorluklar temalarında toplanırken, akran öğretimi ile ilgili görüşler de özellikler,

tekrarlanabilirlik, deneyim ve yaşanılan zorluklar temalarında toplanmıştır. Sonuç: Çalışmada elde

edilen tüm bulgular birlikte değerlendirildiğinde, fiziksel etkinlik kartlarının öğrenciler için uygun

bir yardımcı araç olduğu ve akran öğretim modelinin iyi desenlendiği takdirde ortaokul öğrencileri

için uygun bir öğretim modeli olduğu sonucuna varılabilir.

Anah tar Ke li me ler: Akran öğretim modeli; fiziksel etkinlik kartları;

beden eğitimi ve spor dersi; ortaokul