Hazır Giyim İşletmelerinin İhracat Pazarlama Problemlerini Algılama Durumları


Creative Commons License

Özbek A.

Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, sa.62, ss.288-302, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Basım Tarihi: 2017
  • Dergi Adı: Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.288-302

Özet

İhracat, ülke ekonomilerine kazandırdıkları nedeniyle tüm ülkeler tarafından desteklenen bir pazarlama çeşididir. İhracat engelleri, ihracat performansını düşürücü etkisi nedeniyle önemsenirler. Bu araştırmada; Hazır Giyim işletmelerinin ihracat engellerini önemseme durumları araştırılmıştır. Ayrıca işletmelerinin ihracat engellerini önemseme durumlarının işletmelerin ihracat deneyimi ve işletmede çalışan kişi sayısına göre değişip değişmediği araştırılmıştır. Araştırma evrenini İstanbul Sanayi Odası (İSO)’nın her yıl düzenlediği Birinci 500 Büyük ve İkinci 500 Büyük işletme sıralamasına 2011-2015 yılları arasında girmiş hazır giyim işletmeleri oluşturmaktadır. Araştırma verileri ilgili işletmelerin üst düzey yetkilileriyle görüşme ve soru formuyla elde edilmiştir. Bulgulara göre; döviz kurlarındaki dalgalanmalar, yetersiz yurt dışı pazar araştırması ve güçlü uluslararası rekabet gibi faktörler hazır giyim işletmeleri tarafından en yüksek düzeyde önemsenen engellerdir. Ayrıca, uzman ihracat danışmanı eksikliği, ihracat için talep edilen dokümantasyonun karmaşıklığı ve devlet kurumlarındaki bürokrasinin diğer engellere göre daha düşük düzeyde önemsenen engeller olduğu sonucuna da ulaşılmıştır. Diğer taraftan işletmelerin ihracat engellerine vermiş oldukları önemin işletmelerin ihracat tecrübesine ve çalışan sayısına göre değişmediği sonucuna da ulaşılmıştır. 

Export is a type of marketing supported by all countries because of its contribution to national economy. The export impediments are regarded due to their lowering of export performance. In this research, the case of Ready-Made Clothing Companies' heeding for export impediments were investigated. Also, the case of ReadyMade Clothing Companies' heeding for export impediments were questioned based on the companies’ export experience and the number of employees. The research group is composed of clothing companies which ranked in the yearly list of Istanbul Chamber of Industry (ISO) included first 500 large enterprises and second 500 large enterprises between 2011 and 2015. The data were obtained by questionnaires and interviews that applied to senior officials of the companies. According to the findings; fluctuations in exchange rates, inadequate foreign market research and strong international competition were considered as the most important impediments for the export by Ready-Made Clothing Companies. Also, it has been concluded the lack of export specialist consultants, complicated documentation requested for export and bureaucracy in government institutions were found to be considered as secondary impediments by the companies for their export performance. On the other hand, it has been determined that the conceptions of companies regarding the impediments for export have not changed according to their export experience and number of employees.