Giyim Üretimi ve Moda Tasarımı Öğrencilerinin Girişimcilik Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi


Creative Commons License

Özbek A.

Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi, cilt.2, ss.1-24, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 2
  • Basım Tarihi: 2016
  • Dergi Adı: Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi
  • Sayfa Sayısı: ss.1-24

Özet

Bu çalışmada Meslek Yüksekokulu Giyim Üretimi ve Moda Tasarımı öğrencilerinin girişimcilik düzeylerini belirlemek ve girişimcilik düzeylerini çeşitli değişkenlere göre incelemek amaçlanmıştır. Araştırma tarama araştırması olup Türkiye’deki Meslek Yüksekokullarında öğrenim görmekte olan 315 Giyim Üretimi ve 316 Moda Tasarımı öğrencisi olmak üzere 631 öğrenci araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Araştırmanın verileri kişisel bilgi formu ve Yılmaz ve Sünbül (2009) tarafından geliştirilen “Üniversite Öğrencileri İçin Girişimcilik Ölçeği” ile toplanmıştır. Anket internet ortamına aktarılmış, Giyim Üretimi ve Moda Tasarımı bölümlerinin danışmanlarıyla görüşülerek öğrencilerin ankete katılması için bilgilendirme yapılmıştır. Verilerin analizi, SPSS 21 programı kullanılarak t-testi ve ANOVA ile yapılmıştır. Giyim Üretimi ve Moda Tasarımı öğrencilerinin girişimcilik düzeylerinin yüksek olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca babanın mesleği ve yabancı dil düzeyi faktörlerinin girişimcilik düzeylerini anlamlı olarak etkilediği sonucuna ulaşılırken üniversite türü, sınıf, cinsiyet, baba ve annenin eğitim düzeyleri, herhangi bir işte çalışma deneyimi, aylık gelir, ailenin aylık toplam geliri ve ailesinde kendi işine sahip bireyler olma durumu değişkenleri ile öğrencilerin girişimcilik düzeyleri arasında herhangi bir ilişki bulunamamıştır.

The main aim of this study is determined as entrepreneurship levels of Clothing Production and Fashion Design students of vocational high schools and it is aimed to examine the levels of entrepreneurship according to different variables. Clothing production (315) and Fashion Design (316) students of vocational high schools composed the research group. Data were collected with personal information form and Entrepreneurship Scale for University Students developed by Yılmaz and Sünbül (2009). According to the findings, garment production and fashion design students' have a high entrepreneurship levels. Father profession, foreign language level, having a business idea not share with anyone and encouragement to have their own business of factors were reached to have to a significant effect on entrepreneurship levels. In addition, there was no significant relationship between the entrepreneurial levels of university students with university type, class, age, gender, marital status, place of birth, father and mother's education level, any job experience, income, family's total monthly income, graduated high school type, program and having family members have their own business variables