TÜKETİCİ İLGİLENİM VE ÜRÜN BİLGİ DÜZEYLERİNİN SATIN ALMA KARARLARI ÜZERİNDEKİ ROLÜNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA


Bayraktar A. , Pirtini S. , Kandemir G.

Turkish Journal of Marketing, cilt.4, sa.2, ss.162-183, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 4 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2019
  • Doi Numarası: 10.30685/tujom.v4i2.57
  • Dergi Adı: Turkish Journal of Marketing
  • Sayfa Sayıları: ss.162-183

Özet

Araştırmanın amacı, tüketicilerin faydacı (akıllı telefon) ve hedonik (kozmetik ürünler) ürünlerle ilgili sahip oldukları tüketici ilgilenimi ve bilgi düzeylerinin, satın alma kararlarıyla olan ilişkisini incelemektir. Bu çalışmada veriler, pazarlama araştırmalarında veri toplamada yaygın olarak kullanılan anket yöntemi ile toplanmıştır. Araştırma 456 üniversite öğrencisi ile yapılmıştır. Araştırmada faktör analizi, bağımsız t testi, tek yönlü varyans (ANOVA) ve korelasyon analizi kullanılmıştır. Araştırma sonuçları incelendiğinde akıllı telefonlar ile ilgili yapılan araştırmada tüketici ilgilenimi ölçeği içerisinde olan ilgi, hedonik değer, algılanan riskin önemi faktörleri ile ürün bilgi düzeylerinin bilgi arama ve satın alma niyeti faktörleri için erkeklerin algısının istatistiki açıdan anlamlı düzeyde yüksek olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Kozmetik ürünlerle ilgili yapılan araştırmada yapılan t-testi analizinde tüketici ilgilenimi değişkeni içerisinde yer alan ilgi, ürünlerin hedonik değeri ve işaret değeri faktörleri ile ürün bilgi düzeyi, bilgi arama ve satın alma niyetleri değişkenlerinde kadınların algısı istatistiki açıdan anlamlı düzeyde yüksektir.

1

The aim of the research is to examine the relationship between consumer involvement and product knowledge level with utilitarian (smartphone) and hedonic (cosmetic) products and their purchasing decisions. In this study, data were collected by using survey method which is widely used in data collection in marketing researches. The research was conducted with 456 university students. Factor analysis, independent t test, one way variance (ANOVA) and correlation analysis were used in the study. When the results of the research were examined, it was found out that the perception of the men was statistically high for the interest, hedonic value, the importance of perceived risk and the product knowledge levels for information search and purchasing intention factors. In research on cosmetic products, involvement in consumer interest variable, hedonic value and sign value factors of products and product knowledge level, perception of women in information search and purchase intention were significantly higher.