Futbol Antrenörlerinde Tutkunluk, Mükemmeliyetçilik ve Esenlik Arasındaki İlişkinin İncelenmesi


Madan M., Karagözoğlu C.

SAĞLIK ve SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.2, sa.3, ss.88-98, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 2 Konu: 3
  • Basım Tarihi: 2019
  • Dergi Adı: SAĞLIK ve SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ
  • Sayfa Sayıları: ss.88-98

Özet

Bu çalışmanın amacı, futbol antrenörlerinde tutkunluk, mükemmeliyetçilik ve esenlik arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Araştırmanın bir diğer amacı ise, bu kavramların; yaş, medeni durum, eğitim durumu, antrenörlük yılı, antrenörlük lisans düzeyi ve çalışılan lig türüne göre farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya koymaktır. Araştırmaya 2018-2019 futbol sezonunda İstanbul’da aktif olarak antrenörlüğü devam eden 320 futbol antrenörü (xyaş= 38,48±9,60) gönüllü olarak katılmıştır. Veri toplama araçları olarak; “Kişisel Bilgi Formu”, “Tutkunluk Ölçeği”, “Çok Boyutlu Mükemmeliyetçilik Ölçeği” ve “Algılanan Esenlik Ölçeği” kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda futbol antrenörlerinin tutkunluk, mükemmeliyetçilik ve esenlik puanlarının; yaş, medeni durum, eğitim durumu, antrenörlük yılı, antrenörlük lisans düzeyi ve çalışılan lig türüne göre farklılaşmadığı bulunmuştur (p>0.05). Yapılan hiyerarşik regresyon analizi sonucunda, kendine yönelik mükemmeliyetçilik alt boyutunun esenliğin tüm alt boyutlarının yordacısı olduğu, diğerlerine yönelik mükemmeliyetçiliğin; manevi ve sosyal esenliğin yordayıcı olduğu, sosyal düzene yönelik mükemmeliyetçiliğin; duygusal, manevi, sosyal, ve psikolojik esenliğin yordayıcısı olduğu, uyumlu tutkunluğun; duygusal, manevi, sosyal, entelektüel ve fiziksel esenliğin yordayıcı olduğu, takıntılı tutkunluğun; esenliğin tüm alt boyutlarının yordayıcısı olduğu bulunmuştur.