Examination of the Relationship Among Passion, Perfectionism and Wellness in Football Coaches


Madan M., Karagözoğlu C.

SAĞLIK ve SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.2, no.3, pp.88-98, 2019 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 2 Issue: 3
  • Publication Date: 2019
  • Title of Journal : SAĞLIK ve SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ
  • Page Numbers: pp.88-98

Abstract

Bu çalışmanın amacı, futbol antrenörlerinde tutkunluk, mükemmeliyetçilik ve esenlik arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Araştırmanın bir diğer amacı ise, bu kavramların; yaş, medeni durum, eğitim durumu, antrenörlük yılı, antrenörlük lisans düzeyi ve çalışılan lig türüne göre farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya koymaktır. Araştırmaya 2018-2019 futbol sezonunda İstanbul’da aktif olarak antrenörlüğü devam eden 320 futbol antrenörü (xyaş= 38,48±9,60) gönüllü olarak katılmıştır. Veri toplama araçları olarak; “Kişisel Bilgi Formu”, “Tutkunluk Ölçeği”, “Çok Boyutlu Mükemmeliyetçilik Ölçeği” ve “Algılanan Esenlik Ölçeği” kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda futbol antrenörlerinin tutkunluk, mükemmeliyetçilik ve esenlik puanlarının; yaş, medeni durum, eğitim durumu, antrenörlük yılı, antrenörlük lisans düzeyi ve çalışılan lig türüne göre farklılaşmadığı bulunmuştur (p>0.05). Yapılan hiyerarşik regresyon analizi sonucunda, kendine yönelik mükemmeliyetçilik alt boyutunun esenliğin tüm alt boyutlarının yordacısı olduğu, diğerlerine yönelik mükemmeliyetçiliğin; manevi ve sosyal esenliğin yordayıcı olduğu, sosyal düzene yönelik mükemmeliyetçiliğin; duygusal, manevi, sosyal, ve psikolojik esenliğin yordayıcısı olduğu, uyumlu tutkunluğun; duygusal, manevi, sosyal, entelektüel ve fiziksel esenliğin yordayıcı olduğu, takıntılı tutkunluğun; esenliğin tüm alt boyutlarının yordayıcısı olduğu bulunmuştur.