Kimya Öğretmen Adaylarının Akademik Bilgileri ile Ortaöğretim Müfredatı Bilgi Seviyelerinin Karşılaştırılmas


Ahmet Y., Üce M. , Sarıçayır H.

X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültes, İzmir, Türkiye, 23 - 25 Eylül 2010, ss.246

  • Basıldığı Şehir: İzmir
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.246

Özet

Kimya Öğretmen Adaylarının Akademik Bilgileri ile Ortaöğretim Müfredatı Bilgi Seviyelerinin

Karşılaştırılması

Ahmet YILDIZBAŞ Musa ÜCE1, Hakan SARIÇAYIR1

1 Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Kimya Öğrt. ABD.

Bilimin ve teknolojinin hızla ilerlediği günümüzde, gelişmelere ayak uyduracak ve yeni buluşlarla bu gelişmelere katkı sağlayacak

bireylerin yetiştirilmesinde ortaöğretimde verilen kimya öğretimi büyük önem taşımaktadır. Ortaöğretimde kimya öğretiminin etkin ve

başarılı olması iyi yetişmiş kimya öğretmenleri sayesinde olacaktır. Günümüzde öğretmen yeterlikleri ile ilgili birçok çalışma

yapılmaktadır. Bu çalışmalarda öne çıkan kavram “alan bilgisi”dir. Bu çalışmada, öğretmen adaylarının lisans programında okudukları

dersler, onların alan bilgilerine katkı sağlıyor mu? sorusundan yola çıkılarak, öğretmen adaylarının akademik kimya bilgi seviyeleri ile

ortaöğretim kimya bilgi seviyeleri arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığı irdelenmiştir. Ayrıca öğretmen adaylarının akademik ve

ortaöğretim düzeyindeki soruları doğru yanıtlama seviyesinin nelere bağlı olduğunun tespit edilmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın

örneklemi Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Kimya Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda öğrenim gören 4. ve 5. sınıftan toplam

53 öğretmen adayından oluşmaktadır. Çalışmada, araştırmacılar tarafından hazırlanan ‘Ortaöğretim Kimya Bilgisi Testi (OKBT)’ ve

‘Akademik Kimya Bilgisi Testi (AKBT)’ ile veriler toplanmıştır. Uygulama 2008-2009 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi’nde yapılmıştır.

Elde edilen veriler SPSS programında analiz edilmiş ve bulgular tablo ve grafik halinde yorumlanmıştır. Araştırma sonucunda kimya

öğretmen adaylarının akademik bilgi seviyeleri ile ortaöğretim bilgi seviyeleri arasında 0.01 düzeyinde anlamlı bir ilişki olduğu

bulunmuştur. 5. sınıf öğretmen adaylarının, 4. sınıf öğretmen adaylarına göre daha başarılı olduğu tespit edilmiştir. Öğretmen

adaylarının akademik ve ortaöğretim bilgi seviyelerinde cinsiyet, mezun olunan lise türü, b.lümü isteyerek tercih edip etmeme ve

herhangi bir kurumda çalışıp çalışmama durumlarına göre anlamlı bir fark tespit edilmemiştir.