Evaluation of Left Atrial Volume and Functions Using Real Time Three Dimensional Echocardiography in Patients with Coronary Slow Flow


Creative Commons License

Kanar B. G. , Kepez A. , Ataş H., Öztürk Ü., Yıldırım Ç., Mutlu B.

MN Kardiyoloji, vol.26, no.3, pp.170-176, 2019 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 26 Issue: 3
  • Publication Date: 2019
  • Title of Journal : MN Kardiyoloji
  • Page Numbers: pp.170-176

Abstract

Objective: Coronary slow-flow phenomenon is an angiographic diagnosis characterized by delayed coronary opacification in the absence of obstructive coronary artery disease. Currently, several investigators are focusing on ventricular function assessment in patients with coronary slow-flow phenomenon; however, there is a paucity of data on their atrial function. This study was performed to evaluate left atrial phasic volumes and mechanical function in patients with coronary slow-flow phenomenon.

Material and Method: Forty-three patients with coronary slow-flow phenomenon and 45 controls without coronary slow-flow phenomenon were enrolled in the study. Diagnosis of coronary slow-flow phenomenon was made by thrombolysis in myocardial infarction frame count. Physical examination and echocardiographic measurements were performed to all participants. Patients left atrial mechanical functions and phasic volumes were evaluated using both two-dimensional and three dimensional echocardiographic analyses.

Results: There were no statistically significant difference between patients with coronary slow-flow phenomenon and healthy controls in demographic, clinical, and laboratory characteristics. Patients with coronary slow-flow phenomenon had higher left atrial phasic volumes (La maximal, minimal and preA volume indexes) than the healthy controls. Moreover, they had worse passive emptying fraction (27.1±3.2 vs. 30.4±4.7, p=0.02) and better active emptying fraction (36.3±4.1 vs. 32.0±4.5, p <0.001) compare to healthy controls.

Conclusions: Left atrial conduit function decreased in patients with coronary slow-flow phenomenon, while contractile function increased. They had higher left atrial phasic volumes than the controls. These left atrial changes might originate from left ventricular impaired relaxation in patients with coronary slow-flow phenomenon.

Amaç: Koroner yavaş akım koroner anjiyografide koroner arterlerde anlamlı darlık olmamasına rağmen koroner arter lümenine verilen kontrast maddenin daha yavaş boyanması olarak tanımlanmaktadır. Günümüzde birçok ekokardiyografi bazlı çalışmada sol ventrikül ve sol atriyumların mekanik disfonksiyonları ile koroner yavaş akım arasındaki ilişki gösterilmiştir. Çalışmamızda sol atriyum mekanik ve fazik fonksiyonları ile koroner yavaş akım arasındaki ilişkiyi üç boyutlu ekokardiyografi ile değerlendirmeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Çalışmamıza 43 koroner yavaş akım tanılı hasta ve 45 sağlıklı kontrol grubu alındı. Koroner yavaş akım tanısı koroner anjiyografide uluslararası olarak kabul görmüş olan miyokard enfarktüsünde tromboliz çerçeve sayımı skorlaması ile konuldu. Tüm hastaların ve kontrol grubunun ekokardiyografi incelemeleri ve fizik muayeneleri yapıldı. Koroner yavaş akım hastalarının sol atriyum mekanik fonksiyonları ve fazik volümleri hem iki boyutlu hem de üç boyutlu ekokardiyografik analizler ile değerlendirildi ve sağlıklı kontrol grubu ile karşılaştırıldı.

Bulgular: Klinik özellikler ve laboratuvar değerlerinde koroner yavaş akım hastaları ile kontrol grubu arasında istatistiksel olarak anlamlı fark izlenmedi. Koroner yavaş akım hastalarında üç boyutlu ekokardiyografi fazik volümler (sol atriyum maksimal, minimal ve preA volüm indeksleri) sağlıklı kontrol grubuna göre büyük izlendi. Koroner yavaş akım hastalarının sol atriyum kondüit fonksiyonunu gösteren pasif boşalma fraksiyonunda azalma (27,1±3,2 vs. 30,4±4,7, p=0,02) ve sol atriyum aktif kontraksiyonunu gösteren aktif boşalma fraksiyonunda artış (36,3±4,1 vs. 32,0±4,5, p <0,001) izlendi.

Sonuç: Çalışmamızda koroner yavaş akım hastalarında sol atriyum fazik volümlerde ve sol atriyum atriyal kasılma fonksiyonunda artış ve sol atriyum kondüit fonksiyonunda azalma olduğunu tespit ettik. Bu sol atriyum değişikliklerinin sol ventrikülün bozulmuş relaksasyonuna sekonder oluşabileceğini düşünmekteyiz.