The Comparison of the Laryngeal Mask Airway and ProSeal-Laryngeal Mask Airway Alt Batin Cerrahisinde Laringeal Maske ile ProSeal-Laringeal Maske'nin Karşilaştirilmasi


Çevik B., Onuray E., Örskiran A., Yildirim G. , Çolakoǧlu S.

Turk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Dernegi Dergisi, cilt.31, sa.7, ss.336-340, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 31 Konu: 7
  • Basım Tarihi: 2003
  • Dergi Adı: Turk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Dernegi Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.336-340

Özet

Bu çalışmada, Laringeal Maske (LM) ile ProSeal-Laringeal Maske'nin (PLM) kullanım kolaylığı, hemodinamik parametrelere etkileri, boğaz ağrısı ve regürjitasyon yönünden karşılaştırılması amaçlandı. ASA I-II grubunda jinekolojik ya da ürolojik girişim uygulanacak 30-70 yaş arası 40 hasta rastlantısal örnekleme yöntemiyle iki guruba ayrıldı. 0.03 mg kg-1 iv midazolam ile premedikasyonu takiben tüm hastalara 1 µg kg-1 fentanil, 2.5 mg kg-1 propofol ve 0.1 mg kg-1 vekuronyum ile anestezi indüksiyonu uygulandı. Grup I'de-ki hastalara (n=20, K/E:14/6) Brain'in standart tekniği ile 4 numara LM, Grup II'deki hastalara (n=20, K/E:13/7) introduser yardımıyla 4 numara PLM yer-leştirildi. Anestezi idamesine % 66 N2O-O2 içinde % 1 sevofluran ile devam edildi. Maskelerin kaf basınçları, manuel kaf manometresi ile 60 cm H2O'da sabitlendi. Gruplar arasında hemodinamik parametreler açısın-dan fark yoktu (p>0.05). İlk denemede başarı oranı Grup I'de % 85, Grup II'de % 80 di (p>0.05). İki denemeye karşın maskelerin yerleştirilemediği ve endotrakeal entübasyon uygulanan olgu sayısı her iki grupta da birer hastaydı (% 5). Hiçbir hastada ek doz propofol gereksinimi olmadı. Yerleştirme süresi Grup I'de 8.67±2.84 sn.,Grup II'de 10.36±4.13 sn. idi (p>0.05). Grup II'de nazogastrik sondanın ilk denemede başarı oranı % 94.7 idi. Laringeal kafları indirilmeden çıkartılan maskelerin hacimleri enjektör ile sırasıyla 26.5±3.85 mL ve 33.64±5.82 mL olarak ölçüldü (p<0.001). Kaf hacimleri ile boğaz ağrısı sıklığı arasında korelasyon saptansa da (p<0.001) gruplar arasında boğaz ağrısı sıklığı açısından fark yoktu (p>0.05). Maskelerin ön ve arka yüz pH'ları Macherey-Nagel pH 0-14 indikatör yardımıyla ölçüldü. Ön ve arka yüz pH'ları açısından gruplar arası fark yoktu (p>0.05). Grup I'de 2 (% 10), Grup II'de 5 hastada (% 25) mas-keler çıkartıldıktan sonra kan sürüntüsü görüldü (p>0.05). 
Sonuç olarak, PLM'nin kullanım kolaylığı açısından LM'den farklılık göstermediği, boğaz ağrısı sıklığı açısından LM'nin daha küçük kaf hacmine sahip olmasından dolayı daha avantajlı olabileceği, regürjitasyon riskinin belirlenmesi için daha hassas tekniklerle ileri düzeyde çalışmalara gereksinim olduğu kanısına varıldı. 
Anahtar kelimeler: laringeal maske, ProSeal-laringeal maske
In this study we aimed to compare the laryngeal mask airway (LMA) and ProSeal-laryngeal mask airway (PLMA) in respect of ease of insertion, haemodynamic parameters, sore throat and regurgitation. 40 patient in ASA I-II aged between 30-70y were randomly allocated into two groups and premedicated with 0.03 mg kg-1 iv midazolam. Following induction with 1 μg kg-1 fentanyl, 2.5 mg kg-1 propofol and 0.1 mg kg -1 vecuronium, size 4 classic LMA was inserted with standard technique in one group (Group I, n=20, F/M:14/6) and size 4 PLMA was inserted with introducer in the other group (Group II, n=20, F/M: 13/7). Maintenance of anaesthesia was provided by 1 % sevoflurane in 66 % N2O-O 2. Cuff pressures were standardized with the manuel cuff manometer in 60 cmH2O. There was no statistically significance in haemodynamic parameters between the two groups (p>0.05). Success of first attempt was 85 % and 80 % in Group I and II respectively. After second failed attempts, endotracheal intubation was performed to one patient in each group (5 %). There was no additional propofol requirements. Insertion time was 8.67±2.84 sec and 10.36±4.13 sec in Group I and II respectively (p>0.05). Gastric tube placement was successful in first attempt in 94.7 % patients of Group II. Both masks were removed without deflation and the mean volume of air required to achieve an intracuff pressure of 60 cmH2O was 26.5±3.85 mL for LMA and 33.64±5.82 mL for PLMA. There were blood on removal in 2 patients (10 %) in Group I and 5 patients (25 %) in Group II (p>0.05). It's concluded that there was no difference between LMA and PLMA in ease of insertion. LMA might be more advantageous than PLMA in respect of sore throat because of low cuff volume. More sensitive techniques are required for demonstration of regurgitation.