ÇOK KİMLİKLİ TÜRKİYE DE POSTMODERN KİMLİK ANLAYIŞININ MEDYA YANSIMALARI: ALEVİ TOPLULUĞU


Ay A.

1. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Konferansı - İnsan ve Toplum Bilimleri (IBAD-2016), Madrid, Spain, 19 - 22 May 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Unpublished
  • City: Madrid
  • Country: Spain

Abstract

Günümüzün çokkültürlü toplumlarında görüldüğü gibi Türkiye’de de kimlik temelli tanınma talepleri sosyo-politik gündemi oluşturan önemli bir parametre haline gelmiştir. Her ülkenin barındırdığı özgün geçmiş ve toplumsal dinamikler bağlamında gelişen kimlik tanımlamalarının ortaya çıkardığı sorunlar ve bunlara getirilen çözüm önerileri farklı içerikler sergilemiştir. Bununla birlikte, postmodern liberal geleneğe sahip 
toplumlarda yaşanan kimlik sorunlarına cevaben, çokkültürcülük/çokkültürlü yurttaşlık isimleriyle kavramsallaştırılan bu yaklaşımlar genel olarak farklılıkların tanınma taleplerinin politik kabulünü içermektedir. Bu yönüyle, Türkiye’deki Alevi topluluğunun istemleri bu meyanda değerlendirilebilir. Son yıllarda, Türkiye’de Alevilerin yaşadığı sorunların çözümüne yönelik çalışmalar bahsi geçen süreç çerçevesinde ulus-devlet anlayışının kimlik politikalarındaki esnemeye paralel ilerlemektedir. Bu süreçte kitle iletişim araçlarının sergilediği rol toplumsal kanaati belirlemede önemli bir yere sahiptir. Bu çalışmanın amacı Alevilerin haklarına dair yapılan çalışmaların seyrine
değinilerek, günümüzde Alevi topluluğuna bazı hakların tanınması yönündeki yeni kanun tasarısı hakkındaki görüşler ortaya konacaktır. Bu bağlamda, çokkültürlü yurttaşlık olgusu kapsamında yeni kanun tasarısı hakkında Alevi-Bektaşi dernek, vakıf ve federasyonlarının görüşlerine yer verilecektir.