TÜRKİYE’DE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE OTOMATİK KATILIMIN SİSTEME KATKILARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ


Creative Commons License

Seyfullahoğulları Ç. A. , Özpek H. B. , Demirhan B.

YALOVA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ , cilt.8, sa.14, ss.105-131, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 8 Konu: 14
  • Basım Tarihi: 2017
  • Dergi Adı: YALOVA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
  • Sayfa Sayıları: ss.105-131

Özet

ÖZ 01.01.2013 tarihi itibari ile Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) devlet katkısı vergi teĢvik modelinin uygulanmasına baĢlanmıĢtır. 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu'nda değiĢiklik yapan 6740 sayılı kanun ile 25.08.2016 tarih ve 29812 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve 01.01.2017 tarihinde yürürlüğe girmiĢ olan bireysel emeklilik sisteminde otomatik katılım, iĢyeri bazlı özel emeklilik planlarına yönelik bir uygulama olup, çalıĢanların iĢverenleri aracılığıyla otomatik olarak bir emeklilik planına dâhil edilmesi ve ilgili kiĢilere istediklerinde plandan çıkma imkânı verilmesi esasına dayanmaktadır. ÇalıĢmada, otomatik katılımın BES‟e katkıları incelenmiĢtir. Ġnceleme sonucunda yakın bir geçmiĢi olan bireysel emeklilik sisteminde otomatik katılım ile sistemde fon büyüklüğünde ve katılımcı sayısında ciddi oranda artıĢ olduğu görülmüĢtür.