Öğretmenlere Alternatif Bir Yaklaşım: Etkileşimli Müze Eğitimi


Creative Commons License

Elçiçeği B.

3. Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi (İTEAC), Ankara, Türkiye, 30 Kasım - 01 Aralık 2019, ss.361-374

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.361-374

Özet

İnsan dünya sahnesine çıktığı andan itibaren kendine yaşam alanı olarak bir mekân seçmiştir. Bu mekânı sosyal ve ekonomik alanlar olan hanlar, pazarlar, saraylar, surlar; dini yapılar olarak ibadethaneler, tapınaklar, anıt mezarlar ile donatmıştır.  İnsanların toplum halinde yaşamaya başlayarak devleti şekillendirmesinden itibaren ülkeler kültürel mirasın aktarımı ve devamlılığı için tarihsel çevrenin korunmasına önem vererek milli değerlerin içselleştirilmesi için eğitimi bir araç olarak kullanmıştır. XVII. yüzyılda kurumsallaşan müzelere eğitim aracılığıyla Fransız Devrimi’nden sonra milli kimlik unsurlarının inşasında önemli bir misyon yüklenmiştir. XVIII. ve XIX. yüzyılda müze-eğitim ilişkisinde Sanayi Devrimi ile şekillenen yeni toplumsal yapıya uyumlu bireyler yetiştirmek amaçlanmıştır. Bu kurumsallaşma sürecini 1980’li yıllardan itibaren üniversitelerde yüksek lisans ve doktora düzeyinde müze eğitimcileri yetiştirilmesi ve XX. yüzyılda etkili olan yaşam boyu öğrenme yaklaşımı etkilemiştir. Müze eğitimi ile yapılandırmacı yaklaşımın hâkim olduğu öğrenci merkezli eğitim ön plana çıkarılmaktadır. Özellikle disiplinlerarası bir yaklaşımın benimsendiği Sosyal Bilgiler öğretiminde bu yöntemin etkin bir şekilde kullanılabileceği birçok öğrenme ve konu alanı bulunmaktadır. Öğrencilere tarihi, yaşadığı coğrafyayı, kültürü eğlenirken sınıf dışı aktivitelerle aktarma da müze eğitimi önemli bir yer tutmaktadır. Bu araştırmada tarihsel çevre ve müze eğitimi, planlaması, kullanılan yöntem ve teknikler, değerlendirme süreci ve etkinlik örnekleri incelenmiştir. Bu doğrultuda nitel araştırma yöntemi kullanılmış olup araştırılması istenen olgu ve olaylar hakkında yazılı materyallerin analizinin yapıldığı doküman incelemesi tekniği kullanılmıştır. Dokümanların analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Öğrenciler de farklı duyulara hitap etmesi, sosyal etkileşimi arttırması, iş birliği ve yaparak yaşayarak öğrenme fırsatı tanımasının sonucunda öğrenilenlerin kalıcılığını arttırdığı, öğrencilerde kültürel miras aktarım sürecini olumlu yönde etkilediği gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Etkileşimli Müze, Eğitim, Sosyal Bilgiler.