Levonorgestrel Salınımlı Rahimiçi Sistemin Kontraseptif Kullanımı: Olgu Serisi


Creative Commons License

Ayaz Z., Uzuner A. , Çifçili S. S. , Alan S.

Journal of Turkish Family Physician, cilt.11, ss.116-123, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 11 Konu: 3
  • Basım Tarihi: 2020
  • Doi Numarası: 10.15511/tjtfp.20.00316
  • Dergi Adı: Journal of Turkish Family Physician
  • Sayfa Sayıları: ss.116-123

Özet

 Amaç: Levonorgestrelli rahim içi sistem (LNG-RİS) yüksek etkili, güvenli ve geri dönüşümlü bir doğum kontrol yöntemidir. Endometriyumda yüksek levonorgestrel konsantrasyonu oluşturarak endometriyal hücre çoğalmasını baskılar, servikal mukusu kalınlaştırır, tubal motiliteyi bozar. Ülkemizde LNG-RİS daha çok Kadın Hastalıkları ve Doğum kliniklerinde adenomiyozis, endometriyozis, hiperplazi gibi patolojiler ve bunların menoraji, dismenore, pelvik ağrı gibi semptomlarının tedavisinde kullanılmakta olup, hastanelerde ilaç raporuna dayalı olarak reçete edilmektedir. Koruyuculuğu yüksek (%99,9) olup, kontraseptif etkisinin beş yıl sürdüğü kabul edilir ve çıkartıldıktan sonra fertilite hızla geri döner. Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Planlaması polikliniğinde kontraseptif amaçlı LNG-RİS uygulanmış olan hastaların yönteme devamlılığının, yönteme bağlı istenmeyen etkilerin ve yöntemden memnuniyetin geriye dönük olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Retrospektif, kesitsel, tanımlayıcı olarak planlanmış olup, 2013-2019 yılları arasında Aile Planlaması polikliniğinde LNG-RİS uygulanmış hastaların kayıtları taranarak tespit edilen 38 hastanın verileri analiz edilmiştir. Bulgular: Katılımcıların yaş ortalaması 36±5 yıldır. Yöntemin uygulanması sürecinde gebelik saptanmamıştır. Mirena kullanımında beş yılı tamamlayanların oranı %21 olarak saptanmıştır. Mirena kullanmaya devam etmeyen dokuz hastanın biri glial tümör tanısı almasından sonra, iki hasta fazla kanama olduğu için, bir hasta miyoma uteri nedeniyle histerektomi geçirdiği için, iki hasta ipi görünmediği için, iki hasta rahim içi sistemin kaymış olduğu söylendiği için, bir hasta gebelik planı olduğu için çıkartmıştır. Kullanıcıların %52,6’sı yöntemden memnun kaldığını belirtmiştir. Yöntem kullanan kadınlarda hem menstruasyon süresinde kısalma hem de kanama miktarında azalma olduğu görülmüş, ancak istatistiksel anlamlılık saptanmamıştır. Sonuç: LNG-RİS etkili, güvenilir ve düşük yan etki profiline sahip bir kontrasepsiyon yöntemidir. Halen birinci basamakta uygulanması kısıtlı olup, bunun daha da yaygınlaşması uygun olacaktır. Anahtar Kelimeler: Kontrasepsiyon, rahim içi araç, hormonlu rahim içi araç, Mirena®

Aim: Levonorgestrel intrauterine system (LNG-RIS) is a

highly effective, safe and reversible contraceptive method. It

suppresses endometrial cell proliferation, thickens cervical mucus,

disrupts tubal motility by creating a high levonorgestrel concentration

in the endometrium and tubal mucosa. In our country,

LNG-RIS is mostly used in Gynecology and Obstetrics clinics in

the treatment of pathologies such as adenomyosis, endometriosis,

hyperplasia and their symptoms such as menorrhagia, dysmenorrhea,

pelvic pain, and is prescribed at the hospitals due to a medication

report. It has a high level of protection (99.9%), and its

contraceptive effect is considered to last five years, and fertility

returns rapidly after removal.

In this study it was aimed to evaluate retrospectively the continuation

rate, the presence of unwanted effects and the patient

satisfaction after insertion of LNG-RIS.

Method: This is a retrospective, descriptive study of women

who had been inserted LNG-IUS with contraceptive purpose in

the family planning unit of the Marmara University Pendik Training

and Research Hospital, between 2013-2019; the data of a total

38 patients were retrospectively analyzed.

Results: The average age of the participants was 36±5 years.

No pregnancy is detected during the use of the method. Five-year

usage rate was 21% among users. A total of nine patients discontinued

the method; one because being diagnosed with a glial tumor,

two because of excessive bleeding, one other patient because

having hysterectomy due to myoma uteri, two patients because the

threads were not visible, two others because they have been told

that their LNG-IUS had slipped down and one patient because of

her pregnancy plan. The satisfaction rate was 52.6%. There was a

decrease in both the duration and the amount of bleeding of menstruation

but this decrease was not statistically significant.

Conclusion: LNG-RIS is an effective, reliable contraception

method with low side effect. It is still limited in primary care and

it will be more appropriate to spread its use.

Key Words: Contraception, intrauterin device, levonorgestrel

intrauterine system, Mirena®