Okul Öncesi Eğitim Döneminde ÖğrencilereKazandırılabilecek Coğrafi Kazanımlar veDeğerlendirilmesi


Creative Commons License

Ünlü M. , Çavak Y.

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, sa.46, ss.187-202, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Derleme
  • Basım Tarihi: 2019
  • Doi Numarası: 10.15285/maruaebd.393561
  • Dergi Adı: Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.187-202

Özet

Öz

Araştırmanın amacı okul öncesi dönemde öğrencilere kazandırılabilecek coğrafi kazanımlar ve bu kazanımların değerlendirilmesidir. Araştırma konusu 2016-2017 eğitim öğretim dönemi ile sınırlandırılmıştır. Araştırmaya konu olan öğrenciler 36-72 ay grubundaki çocuklardan oluşmaktadır. Balıkesir İlinde Altıeylül ve Karesi ilçelerinde 19 farklı okulda görev yapan toplam 101 okul öncesi öğretmeni araştırma konusu ile ilgili yapılan anket çalışmasına katılmışlardır. Araştırma konusu için literatür araştırması yapılmıştır. Bu kapsamda daha önce yapılmış olan tezler, bilimsel dergilerde yayımlanmış olan makaleler, kitaplar, araştırma konusu ile ilgili yapılmış çeşitli seminer ve sempozyumlara ait bildirgelerden oluşan yazılı metinler incelenmiştir. Araştırmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma probleminde belirtilen sorularla ilgili anket çalışması yapılmıştır. Elde edilen veriler SSPS 17 programına girildikten sonra analiz çalışması yapılmış, elde edilen bulgular tablolar şeklinde sunulmuştur. Elde edilen bulgularda bölge ile ilgili verilen cevaplar incelendiğinde katılımcıların en uygun gördüğü kavram okyanustur. Okyanuslardaki yaşam alanının çeşitliliği her zaman çocukların ilgisini çektiği düşünülmektedir. Beşerî coğrafya öğrenme alanı içinde katılımcıların en fazla tercih ettikleri kavram çevre kirliliği iken en az tercih edilen ise nüfus kavramıdır. Nüfusun çevre kirliliğine göre daha bilimsel bir kavram olması bunun temel nedeni olabilir. Bu konuya ilişkin ileri araştırmalar yürütülebilir.

Anahtar Kelimeler: Okul öncesi dönem, okul öncesi eğitimi, coğrafi kazanım

Abstract

The purpose of our study is to evaluate the geographic skills and concepts that students develop in pre school. The scope of the study is limited to the data collected in the 2016-2017 academic year The study subjects consisted of children in the 36-72 month group. A total of 101 pre-school teachers working in 19 schools in the provinces of Altıeylül and Karesi in Balıkesir participated in the survey study on the research topic. A literature search was conducted for the research topic. In this scope, written essays composed of theses previously done, articles published in scientific journals, books, reports about various seminars and symposiums related to research topic were examined. Questionnaire studies were conducted on the questions indicated in the research problem. After the obtained data were entered into the SSPS 17 program, analysis work was carried out and the findings were presented in tables. In the findings, when the answers given about the region are examined, it is the ocean that the participants consider the most appropriate. The diversity of the habitat in the oceans is always thought to attract children’s attention. The most preferred concept among participants in the area of human geography learning is environmental pollution while the least preferred is the concept of population. This may be the main reason why the population is more scientific than environmental pollution. Further research on this subject can be carried out.

Keywords: Preschool, preschool education, geographical learning outcome.