Hat Sanatı Bakımından Mushaf Kitabetinin Tarihî Seyri


Özkafa F.

Marife, sa.3, ss.307-326, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Basım Tarihi: 2010
  • Dergi Adı: Marife
  • Sayfa Sayıları: ss.307-326

Özet

Bu makalede, nüzûlünden günümüze kadar Kur’an-
ı
Kerim’in kitabeti konu-
sundaki ba
ş
l
ı
ca geli
ş
meler de
ğ
erlendirilmeye çal
ı
ş
ı
lacakt
ı
r. Bu çerçevede, Mushaf
yaz
ı
m
ı
na Türk-
İ
slâm tarihinde verilen önem, Mushaf yaz
ı
m
ı
ndaki incelikler ve zorluk-
lar, hat sanat
ı
bak
ı
m
ı
ndan Mushaf kitabeti, çok say
ı
da Mushaf yazm
ı
ş
olan hattatlar
incelenecektir. K
ı
raat ihtilaflar
ı
, Mushaf imlâs
ı
nda belirleyici bir rol oynad
ı
ğ
ı
gibi, hat-
tat
ı
n veya müzehhip ile mücellidin sanat tecrübeleri de Mushaf’
ı
n estetik yönünü or-
taya koydu
ğ
u için, Mushaflar
ı
n tahlili ve tetkiki, muhtelif sahalarda uzmanl
ı
k gerekti-
rir. Bu yüzden, mevcut yazma Kur’an-
ı
Kerim’leri çok yönlü bir incelemeye tabi tut-
mak yerinde olacakt
ı
r. Bu çal
ı
ş
mada, sözkonusu incelemeler esnas
ı
nda dikkat edil-
mesi gereken noktalara vurgu yap
ı
lacakt
ı
r. Ayr
ı
ca Osmanl
ı
’da ilk bas
ı
lan Mushaflar-
dan bu yana Mushaf yaz
ı
m
ı
ve bas
ı
m
ı
konular
ı
na temas edilecek, günümüzde kar
ş
ı
-
la
ş
ı
lan b
az
ı
estetik sorunlar ele al
ı
nacakt
ı
r