Examination of Picture Books in Terms of Illustration and Colour Harmont with Regards to Appropriateness for Children


Abacı O.

New Horizons in Education (INTE). Proceedings Book , cilt.1, ss.1294-1298, 2017 (Düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli kongrenin bildiri kitabı)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 1
  • Basım Tarihi: 2017
  • Dergi Adı: New Horizons in Education (INTE). Proceedings Book
  • Sayfa Sayıları: ss.1294-1298

Özet


 Resimli kitapların illüstrasyon ve renk uyumu açısından çocuklara uygunluk açısından incelenmesi

 Resimli kitaplar, bilgilendirici, eğlendirici ve hayata hazırlayıcı olma özellikleriyle çocukların gelişimi ve eğitiminde önemli bir yere sahiptir. Resimli kitaplarda anlatılmak istenen duyguyu pekiştirdiği ve görsel algıyı geliştirdiği için anlatılan hikaye, dil ve kurgu kadar illüstrasyon detayları ve renk uyumu da önemlidir. Resimli kitaplarda kullanılan görsel dil, çocuğun görsel algısını erken yaşlarda başlatır ve desteklerse, çocuklar için arzu ettiğimiz eğitim kazanımlarına ulaşmak daha kolay olacaktır. Resimli kitaplar, çocuğun ihtiyaç ve beklentileri gözetilerek profesyonel bir çalışma sonucunda hazırlanıp basıldığı takdirde okumayı seven bir nesil yetiştirme yolunda önemli bir adım atılmış olacaktır. Bu araştırmanın amacı, çocuk resimli kitaplarda bulunan çocuklara yönelik illüstrasyon ve resimleri, görsel algı ve illüstrasyon ve renk uyumunun geliştirilmesine uygunluğu açısından incelemektir. Araştırmanın örneklem seti, orijinali Türkçe yazılmış veya Türkçe'ye çevrilmiş 54 çocuk resimli kitaptır. Kitaplar, Kadıköy ilçesinde görev yapan okul öncesi öğretmenlerinin seçtiği, 2009-2014 yılları arasında basılan “resimli kitaplar” ile sınırlıdır. . Kullanılan araştırma yöntemi, nitel araştırma için kullanılan betimsel anket modelidir. Betimsel tarama modeli, verilerin taranarak yorumlanması ve genellemeler içerisinde değerlendirilmesinden oluştuğu için tercih edilmektedir. Bu araştırma, Marmara Üniversitesi Araştırma Proje Komitesi tarafından EGT-D-120417-0231 Proje numarası altında desteklenmiştir. ? Turkish Online Journal of Educational Technology.


Examination of picture books in terms of illustration and colour harmony with regards to appropriateness for children
Picture books have a significant place in children’s development and education with their properties of being informative, entertaining and being preparative for life. In picture books, the illustration particulars and colour harmony is as important as the story told, language and editing because of the fact that they reinforce the emotion that is aimed to be expressed and enhance the visual perception. If the visual language that is used in picture books starts the visual perception of child in early ages and supports it, the educational attainments we desire for children will be easier to achieve. If the picture books are prepared and printed as a result of a professional study by keeping the needs and expectations of the child, a significant step towards raising a generation that likes reading will be taken. The purpose of this research is to examine the illustrations and pictures aimed at children, in children picture books in terms of appropriateness for development of visual perception and illustration and colour harmony. The sample set of the research is 54 childrens picture books that are originally written in Turkish, or translated into Turkish. The books are limited to the “picture books” that are chosen by the preschool teachers working Kad?k?y district printed between the years of 2009 and 2014. The chosen picture books are also limited to the ones that are for 5-6 ages. The research method used is descriptive survey model used for qualitative research. The descriptive survey model is preferred because it consists of the interpretation of the data by scanning and evaluation of it within generalizations. This research has been supported by Marmara University Research Project Committee under Project number EGT-D-120417-0231. ? The Turkish Online Journal of Educational Technology.