MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ALTINCI SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BESLENME ALIŞKANLIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ


Creative Commons License

Davun S. , Karavuş M. , Hıdıroğlu S. , Yılmaz A., Akalın D., Maşta M., ...More

4. uluslararası 22. ulusal halk sağlığı kongresi, İstanbul, Turkey, 13 - 19 December 2020, pp.1

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1

Abstract

Giriş-Amaç: Beslenme günlük hayatımızın ayrılmaz, bütünleyici bir parçasıdır.Bir doktorun eğitim hayatındaki en zorlayıcı dönemlerden bir tanesi olan intörnlükte, bu beslenme dengesinde birtakım bozulmalar oldukça olumsuz yönde etkilemektedir. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi (MÜTF) 6. sınıf öğrencilerinin intörnlük döneminde beslenme alışkanlıklarının değerlendirilmesi genel amacımız olarak amaçlanmıştır.

Gereç-Yöntem:: Eylül - Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen tanımlayıcı tipteki çalışmanın evrenini Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. Sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Çalışmamızın evreni 200 kişi olup araştırmaya katılmayı kabul eden 125 öğrenci ile tamamlanmıştır. Örnekleme yöntemleri kullanılmamış ve evrendeki tüm öğrencilere ulaşılmaya çalışılmıştır. Çalışmada kullanılan anket, literatür ışığında araştırmacılar tarafından hazırlanmış ve online olarak uygulanmıştır. Anket, katılımcıların sosyodemografik özellikleri ve beslenme alışkanlıklarını değerlendiren çoktan seçmeli 50 sorudan oluşmaktadır. Katılımcılardan elde edilen verilerin çözümlemesi için istatistik paket program kullanılmıştır.Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı frekans dağılımları alındıktan sonra istatistiksel değerlendirmede nominal değişkenlerin karşılaştırılmasında ki-kare testi kullanılmıştır. İstatistiksel anlamlılık değeri olarak p<0,05 alınmıştr.

Bulgular: Ankete katılan bireylerin %41,6’sı erkek, %58,4’ü kadındır. Araştırmaya katılanların yaş ortalaması 23,96 (±1,21)’dır. Erkeklerin yaş ortalaması 24,13 (±1,17) iken kadınlarınki 23,84 (±1,23)’tür. Katılımcıların boy kilo beyanlarına göre VKİ değerleri hesaplanmış ve kategorize edildiğinde zayıf ve normal değerler aralığında olanlar %75,9, fazla kilolu ve obez aralıklarına girenler ise %24,1 olarak görülmüştür. Katılımcıların intörnlük dönemi yeme içme düzenindeki değişiklik incelendiğinde %48 oranında bir miktar değişme, %38,4 oranında aynı kalma ve %13,6 oranında fazlasıyla değişme olduğu belirtilmiştir. Katılımcıların %51’i genellikle hastane yemekhanesinde yerken %24’ü nadiren yemektedir. Hiç yemeyenlerin ise %25 oranında olduğu görülmektedir. Günlük yeme sıklığı ile ilgili elde edilen verilere bakıldığında kadınların erkeklere nazaran öğün sayılarının fazla olduğu, cinsiyet ve molalarda/ders çalışma sırasında ceviz, kuru üzüm gibi kuruyemiş tüketimi arasındaki ilişkiye bakıldığında anlamlı olduğu görülmüştür (p<0,001) Dışarıdan verilen siparişlerde en çok tercih edilen yemeğin fast-food ve ev yemeği olduğu, intörnlük dönemi yeme-içme düzeninin değişimi ile cinsiyeti arasındaki ilişki anlamlı bulunmuştur(p=0,022). İnternlük döneminde en çok tüketilen besin maddelerinin karbonhidratlı besinler olduğu anlaşılmaktadır.

Sonuç ve Öneriler: İntörn döneminde öğrencilerin büyük bir bölümünde yeme alışkanlıklarının değiştiği, fast-food ve ulaşımı kolay yiyeceklere ( kuruyemiş, meyve, çikolata v.s. ) yönelimin artış gösterdiği anlaşılmaktadır. Bu durumun nedenleri arasında yoğun çalışmaya bağlı zaman darlığı ve zihinsel yorgunluk sayılabilir. Bu durum yetersiz ve dengesiz beslenmeye yol açmakta bu da intern döneminde edinilen alışkanlıkların ilerleyen yaşlarda da alışkanlıkları ve sağlığı üzerinde belirli değişikliklere yol açabilmektedir. Bu konuda yapılacak daha kapsamlı araştırmalar bu yöndeki değişikliklerin tespitinde ve düzeltilmesinde etkili ve yararlı yöntemler oluşturulmasında kullanılabilir.