Posterior Maksiller Dişsiz Bir Grup Hastada, Maksiller Sinüs Pnömatizasyonu ve Morfolojik Varyasyonlarının Değerlendirilmesi


Üsdat A., Erçalık Yalçınkaya Ş.

Türk Dişhekimleri Birliği 25. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 4 - 07 Eylül 2019, ss.342

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.342

Özet

Asel Usdat, Sebnem Ercalik Yalcinkaya

Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı, İstanbul

Amaç: Bu çalışmada, maksiller posterior dişsiz hastalarda Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi (KIBT) görüntüleri kullanılarak, bu hastalarda maksillersinüslerin (MS) pnömatizasyonunun değerlendirilmesi ve temel anatomik özelliklerinin ortaya konmasıyla elde edilecek verilerin tedavi planlamasına rehberlik etmesi ve sinüslifting, implant uygulamaları ve maksiller ortognatik cerrahisi gibi uygulamalarda cerrahi komplikasyonların önlenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Çalışma, Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulundan (2019 Mayıs) onay almıştır. Çalışma grubu, Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı arşivinin retrospektif olarak incelenmesi sonucu elde edilen 40 adet hastanın Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi (KIBT) görüntüsünden oluşmuştur. KIBT görüntüleri, DICOM (Digital Imaging and Communicationsin Medicine) formatında kaydedilip, 3D Doctor (Able Software Corp, Lexington, MA, USA) yazılım programı ile MS hacimleri değerlendirilmiştir. Veriler tanımlayıcı istatistiksel analiz, Paired T-testi ve Ki-kare testi ile değerlendirilmiş(IBM SPSS Statistics 22.5, Türkiye) ve p<0.05 anlamlılık sınırı olarak kabul edilmiştir. Bulgular: Çalışmaya dahil edilen hastaların 24’ü kadın, 16’sı erkekti. Hastaların yaş ortalaması 57,1 ± 8,05 olarak belirlendi. Hastaların ortalama MS hacimleri 61,25 ± 39,53 cm3 olarak saptandı. Hastaların cinsiyeti ile MS hacimleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunamazken (p> 0.05), yaşile MS hacmi arasında istatistiksel olarak anlamlı fark elde edildi (p <0.05). Hastaların 25’inde (% 62,5) nazal septum deviyasyonuna rastlandı ve nazal septum deviyasyonu ile sol MS hacmi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark görüldü (p <0.05). Sonuç: Araştırmanın sonuçları maksiller posterior total dişsiz bir grup hastanın değerlendirilmesiyle elde edilmiştir. Klinik değerlendirmeleri de içeren daha geniş kapsamlı araştırmaların özellikle sinüs cerrahisi operasyonlarına ışık tutabileceği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi, Maksiller Sinüs, Hacim, Morfolojik varyasyon