Kimyasal Bağlar Konusunun Öğretilmesinde Bilgisayar Destekli Öğretim ile Model Kullanarak Öğretimin Öğrenci Başarisina Etkisi


Fatıh U., Üce M. , Sarıçayır H.

IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, İzmir, Türkiye, 23 - 25 Eylül 2010, ss.154

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: İzmir
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.154

Özet

Kimyasal Bağlar Konusunun Öğretilmesinde Bilgisayar Destekli Öğretim İle Model Kullanarak

Öğretimin Öğrenci Başarısına Etkisi

Fatih ULUSOY1, Musa ÜCE2, Hakan SARIÇAYIR2

1 Fatih Anadolu Lisesi, Pendik, İstanbul; 2 Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Kimya Öğrt. ABD.

Kimya dersindeki birçok konu karmaşık ve soyut bir yapıya sahiptir. Öğrenciler bu tür karmaşık, soyut yapıdaki bilgileri ve olayları

anlamakta gü.lükler yaşamaktadırlar. Kimya derslerinde yeni teknolojilerin kullanılması karmaşık ve soyut bilgilerin anlaşılmasında

olumlu yönde etkili olmaktadır. Bilgisayar destekli animasyon ve simülasyonlar yardımıyla bu karmaşık ve soyut olduğu düşünülen

bilgiler öğrenciye görsel, hareketli ve sesli sunulabilmektedir. Kimya öğretiminde kavramların öğretilmesinde teorik yani

geleneksel anlatım yöntemiyle pratik uygulamaların (deneyler, animasyon ve simülasyon kullanımı, model kullanarak

öğretim) beraber yürümediği öğrenme ortamlarında tam öğrenmenin gerçekleşmediği ortaya çıkarılmıştır. Literatürde kimyasal

bağlar konusunun anlaşılmasının gü. olması ve birçok kavram yanılgısı olması bu konunun öğretilmesinde farklı öğretim yöntem ve

tekniklerinin kullanılmasını gerekli kılmıştır. Bu noktadan hareketle kimyasal bağlar konusu geleneksel öğretim yöntemine ilave olarak

bilgisayar destekli öğretim ve modelle öğretim yöntem ve teknikleri kullanılarak bu çalışma yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma

grubunu İstanbul ilindeki bir anadolu lisesinin 12. sınıflarından rastgele seçilen öğrenciler oluşturmuştur. Çalışma öncesi grupların

eşitliğini belirlemek amacıyla Mantıksal Düşünme Yeteneği Testi, kimya dersine yönelik tutumlarını ölçmek üzere Kimya Tutum

Ölçeği, kimya başarılarını değerlendirmek ve hatırlama düzeylerini tespit etmek içinse Kimyasal Bağlar Başarı Testi ve literatürde

değinilen kavram yanılgılarının farklı öğretim yöntemi kullanılarak ne derecede giderilebileceğini ölçmek için ise Kimyasal Bağlar

Kavram Testi uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS programında analiz edilip, bulgular tablolar ve grafikler halinde yorumlanmıştır.

Her ü. gruptaki öğrencilerin son testteki başarıları ve kavram öğrenmeleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur.