Tekstil İşletmelerinde İnovasyon Uygulamaları: Türkiye Örneği


Creative Commons License

Esmer Y., Özbek A. , Alan M. A.

2.Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Türkiye, 7 - 08 Aralık 2018, ss.507-520

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.507-520

Özet

Kürselleşen dünyada işletmelerin ayakta kalabilmeleri için inovasyon uygulamalarına ağırlık vermeleri gerekmektedir.  Günümüzde her sektörde olduğu gibi tekstil sektöründe de uluslararası çetin bir rekabetin söz konusu olduğu görülmektedir. Tekstil işletmelerinin bu rekabet ortamında hedefledikleri maksimum kara ulaşabilmeleri ve başarılı olabilmeleri için inovatif ürünler üretmeleri gerekmektedir. İnovatif ürünler müşteri istek ve beklentilerine uygun, kaliteli ve katma değer sağlayan yeni ürünler olarak tarif edilebilir. Bu çalışmada Türk tekstil işletmeleri tarafından gerçekleştirilen inovasyon uygulamaları incelenmiştir. Bu amaç doğrultusunda 2017 yılında, İstanbul Sanayi Odası (İSO)’nın 1. ve 2. 500 büyük işletme sıralamasında yer almış Türk tekstil işletmelerinin web sitelerinden işletmelerin inovasyon uygulamaları hakkında veri toplanmıştır. Araştırma sonucunda Türk tekstil işletmelerinde ürün, süreç, pazarlama ve organizasyonel inovasyon türleri ile ilgili örneklerin görüldüğü ancak ürün inovasyonu ile ilgili örneklerin daha yoğun olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca çalışmada inovasyon yönetimine önem veren tekstil işletmelerinin daha başarılı olacağı vurgulanmaktadır.

In the globalizing world, enterprises need to focus on implementing innovations so that they can survive. Nowadays, it is seen that there is an international competition in textile sector as in every sector. In this competitive environment, textile enterprises need to produce innovative products in order to reach the maximum profit that their targets and and to be successful. Innovative products can be described as new products that are suitable for the customers' demands and expectations, high-quality and provide added value to the economy of the enterprise. In this study, innovation practices carried out by Turkish textile enterprises are examined. For this purpose, data were collected about the innovation applications of enterprises from the websites of Turkish textile enterprises, which took place in Istanbul Chamber of Industry (ISO) 's 1st and 2nd 500 large enterprise ranking. As a result of the research, it has been found that the examples related to the types of products, processes, marketing and organizational innovation in Turkish textile enterprises are seen but the examples related to product innovation are more intense. In addition, it is emphasized that textile enterprises that give importance to innovation management will be more successful in the study.