Kur’an Ayetlerinin Makamsal Okuyuş ile Ezberlenmesinin Ayetlerin Doğru Okunması Üzerindeki Etkisi


Karışman F. Z. , Yeprem M. S.

Türk İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi (Tidsad), sa.11, ss.288-314, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Basım Tarihi: 2017
  • Doi Numarası: 10.16989/tidsad.1244
  • Dergi Adı: Türk İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi (Tidsad)
  • Sayfa Sayıları: ss.288-314

Özet

Bu araĢtırmanın amacı, makamsal okuyuĢun Kur‟an-ı Kerim ayetlerinin ezberlenmesi üzerindeki etkisini incelemektir. AraĢtırmanın örneklem grubunu, 2016-2017 eğitim öğretim yılında Marmara Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi ikinci sınıfta okuyan ve araĢtırmaya gönüllülük esasıyla katılımcı olan altmıĢ iki öğrenci oluĢturmuĢtur. Yansız atama ile oluĢturulan iki gruptan deney grubuna, makamlı bir Ģekilde gerçekleĢtirilen Kur‟an tilaveti dinletilerek belirlenen ayetlerin ezberlenmesi kendilerinden istenmiĢtir. Kontrol grubundan ise aynı ayetlerin makamsız bir Ģekilde gerçekleĢtirilen tilavetini dinleyerek ezber yapmaları talep edilmiĢtir. Deneysel çalıĢma sonunda katılımcıların gerçekleĢtirdikleri ezber okuyuĢları, uzman görüĢleri alınarak belirlenen krtiterler çerçevesinde araĢtırmacı tarafından değerlendirilmiĢ ve elde edilen veriler istatistik teste tabi tutularak analiz edilmiĢtir. Analiz sonucunda makamsal okuyuĢ dinlemek suretiyle ezber yapan grubun diğerine göre daha baĢarılı olduğuna iĢaret eden bulguya ulaĢılmıĢtır. Bu bulgudan yola çıkarak makamsal okuyuĢun, Kur‟an ayetlerinin ezberlenmesi üzerinde olumlu etkisi olduğu sonucuna varılmıĢtır.

The aim of this study is to investigate the effect of recitation with maqam in the memorisation of verses of the Quran. The sample group of this research was formed sixty two Marmara University Faculty of Theology at second grade students who have participated in the research voluntarily. The experimental and control groups were constituted randomly. The experimental group listened to the recitation of Quran which was performed with maqam and was asked to memorise the certain verses. Whereas the control group listened to the recitation of the same verses, which was performed without any maqam and was asked to memorise the verses. The recitations performances of participants were evaluated by the researcher and data were analyzed statistically. The results indicate that the experimental group who listened to the recitation with maqam has better results in memorisation of the verses than the control group. Based on this finding, it was concluded that the recitation with maqam has a positive effect in the memorisation of verses of the Quran.