İlkokul İngilizce Öğretmenlerinin Kendi Yabancı Dil Yeterlikleri Hakkındaki Görüşleri


Creative Commons License

Eminoğlu Küçüktepe S. , Güneş E. B.

5 th International Scientific Research Congress (IBAD-2020) Abstracts, September 1-2, 2020 – Istanbul, TURKEY, İstanbul, Türkiye, 1 - 02 Eylül 2020, ss.215

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.215

Özet

İlkokul İngilizce Öğretmenlerinin Kendi Yabancı Dil Yeterlikleri Hakkındaki Görüşleri

Assoc. Prof. Dr. Seval EMİNOĞLU KÜÇÜKTEPE (ORCID ID: https://orcid.org/0000- 0003-0247-6654) Ecenur Büşra GÜNEŞ (ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-0574-0043) ÖZ/ABSTRACT

Araştırma ilkokul İngilizce öğretmenlerinin öğrettikleri dildeki öz yeterliklerine yönelik görüşlerini tespit etmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın bir diğer amacı ise öğretmenlerin ilkokulda İngilizce öğretmeni olmadan önce ve olduktan sonra yabancı dillerinde yaşadıkları değişimlerine yönelik görüşlerinin alınmasıdır. Araştırma ilkokul İngilizce öğretmenlerinin kendi yabancı dil yeterliklerini değerlendirmelerine yönelik görüşleriyle ilgili var olan durumu görüşme yoluyla betimlemeyi amaçlayan nitel bir araştırmadır. Nitel araştırma “araştırmacının genel sorular oluşturduğu, metin ve ses kayıtları veya video kayıtlarından oluşan veriler topladığı” araştırma yöntemidir. Nitel araştırmanın ayırt edici özelliği, araştırmacının katılımcıları gözlemleyerek, mülakatlar ve odak grup protokolleri gibi araçlarla doğrudan açık uçlu sorular sorarak veya anketleri kullanarak veriler toplamasıdır (Creswell, 2017, s.4). Araştırmanın çalışma grubunu 2019- 2020 eğitim öğretim yılında Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde görev yapan ve çalışmaya gönüllü olarak katılan 117 ilkokul İngilizce öğretmeni oluşturmaktadır. Katılımcı öğretmenlerin %90,8’si kadın, %9,2’si erkek öğretmenlerden oluşmaktadır. Görev yaptıkları kurum türüne göre ise, katılımcı öğretmenlerin %86,6’si devlet okulunda görev yaparken %14,4’ü özel okullarda çalışmaktadır. Çalışmaya katılan öğretmenlerin büyük bir çoğunluğunu (35,3) 0-4 yıl arası meslek geçmişine sahip olan öğretmenler oluştururken, onları 5-10 yıl arası görev yapan öğretmenler takip etmektedir. Öğretmenlerden 8 tanesi 16- 20 yıl arası tecrübeye sahipken, 6 tanesi ise 20 ve yıl üzerinde mesleğini icra etmektedir. Veriler Google Forms aracılığıyla online olarak toplanmıştır. Elde edilen veriler temalar ve kodlar oluşturularak analiz edilmiş, yüzde ve frekans tabloları yardımıyla yorumlanmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre öğretmenlerin büyük bir çoğunluğu mesleklerine başladıktan sonra İngilizce dil yeterliklerinde fark görmektedir ve bu fark olumsuz yöndedir. Öğretmenlerin çoğu ders verdikleri kademenin yabancı dil yeterliklerine olumsuz etkisinin olduğunu düşünmektedir. Araştırmaya katılan öğretmenlerin büyük bir kısmı günlük hayatta İngilizceyi yabancı dizi ve film izleyerek geliştirmeye çalıştıklarını belirtmişlerdir ve birçoğunun okul dışında yabancı dillerini aktif olarak kullanma imkanları yoktur. Araştırmadan elde edilen diğer bir bulgu ise öğretmenlerin %86’sının eğer uzun yıllar ilkokul kademesinde İngilizce öğretmeni olmaya devam ederlerse, bu durumun yabacı dil yeterliklerinde ciddi bir olumsuzluğa neden olacağını düşünmeleridir.

Anahtar Kelimeler/Keywords: İlkokul İngilizce Öğretmeni, Yabancı Dil Yeterliği, Öğretmen Görüşleri