Deneysel hipertansiyonda Myrtus communis’in böbrek, kalp ve aort dokuları üzerine etkilerinin incelenmesi


Arslan Ş., Çevikelli Z. A. , Gürel Gökmen B., Özcan O., Şener G., Akbay T.

2nd International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences, Ankara, Türkiye, 28 - 29 Haziran 2019, ss.700

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.700

Özet

Amaç: Hipertansiyon kanda ve dokularda reaktif oksijen türlerinin üretiminde artıĢa ve antioksidan kapasitenin düĢüĢüne sebep olmaktadır. Antioksidanların anjiyotensin dönüĢtürücü enzim sistemini inhibe ettiği bilinmektedir. ÇalıĢmamızda, antioksidan etkisi bilinen mersin bitkisinin ve ACE inhibitörü olan ramiprilin hipertansiyon oluĢturulan hayvanların böbrek, kalp ve aort dokuları üzerine etkilerinin incelenmesi amaçlanmıĢtır. 

Gereç ve Yöntem: Deneysel hipertansiyon oluĢturulan sıçanlara 12 hafta boyunca intraperitonel olarak ramipril ve mersin ekstraktı uygulanmıĢtır. Deney sonrası kalp, böbrek ve aort dokularında total protein, glutatyon, malondialdehit ve nitrik oksit düzeyleri, katalaz (CAT), miyeloperoksidaz (MPO), süperoksit dismutaz (SOD) ve doku faktörü (TF) aktivitesi tayin edilmiĢtir. Elde edilen bulgular Graph Pad Prism 5 istatistik programı kullanılarak değerlendirilmiĢtir. 

Bulgular: Mersin bitkisi, kalp ve aort dokularında kontrol gruplarına göre CAT ve SOD aktivitelerini, hipertansiton grubuna göre ise CAT ve GSH değerlerini anlamlı olarak arttırmıĢtır. NO değerleri tüm dokularda hipertansiyon oluĢturulmasıyla anlamlı olarak artmıĢtır. Ramipril MPO ve LPO değerlerini kalp ve sol böbrek dokularında hipertansiyon grubuna göre anlamlı olarak arttmıĢtır. Ramipril sol böbrek ve aort dokularında doku faktörünü mersin ve hipertansiyon grubuna göre anlamlı olarak azaltmıĢtır. 

Sonuçlar: Mersin bitkisinin deneysel hipertansiyonda böbrek, kalp ve aort dokuları üzerindeki etkisi hipertansif uç-organ hasarını önleme potansiyalini göstermektedir.