Ceza Muhakemesi Hukukunda Gizli Tanıklık


Creative Commons License

Yaşar Y.

e-akademi.org, no.133, pp.1-42, 2013 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2013
  • Title of Journal : e-akademi.org
  • Page Numbers: pp.1-42

Abstract

Özet Tanıklık, ceza muhakemesinde en etkili ispat vasıtalarından biridir. Kamusal bir görev ifa eden tanıkların, doğruyu söyleme yükümlülüğünün bulunması sebebiyle, beyanlarından olumsuz etkilenecek kişilerin yaratabileceği potansiyel tehlikelere karşı da korunması gerekir. Özellikle organize suçlarda, bu tehlike daha da artmaktadır. Gerçekten de, tanık * Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı. www.e-akademi.org, (Hukuk, Ekonomi ve Siyasal Bilimler Aylık İnternet Dergisi), Sayı: 133, Ekim 2013 Son Güncelleme Tarihi 23.10.2013 EKİM 2013 - SAYI 133 2 beyanının sağlamlığının teminat altına alınması, tanıklık faaliyetinin öncesi ve sonrasında, tanığın fiziki, ruhi varlıklarının muhafazası, maddi gerçeğin ortaya çıkarılabilmesi için temel bir gerekliliktir. Ancak tanığı korumaya yönelik tedbirler, bir taraftan da ceza muhakemesinin vasıtasızlık, silahların eşitliği, duruşmanın aleniliği gibi ilkelerine de aykırılık oluşturabilir. Bu nedenle, tanıkların korunmasına ilişkin hükümlerin tesisinde ve öngörülen tedbirlerin uygulanmasında, tarafların hak ve menfaatleri arasındaki dengenin gözetilmesi ve ölçülülük ilkesine riayet edilmesi şarttır. Anahtar Kelimeler: tanık, gizli tanık, tanığın korunması, ölçülülük, vasıtasızlık, silahların eşitliği, alenilik. Abstract Attestation is the most efficient proof in the criminal procedure law. Witnesses officiating a public service must be protected against the potential hazards of acts from people who are adversely affected by the statements of witnesses. Especially in organized crimes, this danger is further increased. In fact, collateralising the validity of the witness’s statement before and after the procedure of the attestation and the preservation of physical and mental existence of the witness are essential requirements to reveal the material fact. However measures which are intended to protect the witness can be a breach of principles of the criminal procedure law such as; the immediacy, the equality of arms and the publicity of trial. For this reason in the judgment of the protection of witnesses and the implementation of the measures, the observance of the balance between the rights and interests of the parties and the principle of proportionality must be abided. Key words: witness, anonymous witness, protection of witness, proportionality, immediacy, equality of arms, publicity.