Eynif Polyesi (Antalya-Türkiye)


Creative Commons License

Kurt H.

e-Marmara Coğrafya Dergisi (elektronik), cilt.1, ss.93-122, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 1 Konu: 3
  • Basım Tarihi: 2001
  • Dergi Adı: e-Marmara Coğrafya Dergisi (elektronik)
  • Sayfa Sayısı: ss.93-122

Özet

ÖZET

    Eynif Polyesi, Akdeniz Bölgesi'nin Antalya Bölümü'nde, Manavgat Irmağı ile Köprü Çayı havzaları arasında yer alır. Yüzeysel drenaj bakımından kapalı olan Eynif Havzası'nın yüzölçümü 150 km2 dir. Polye tabanının alanı ise 20 km2 civarında olup, ortalama yükseltisi 950 m. dir. Eynif Polyesi, Batı Toros Dağlarımn yöredeki uzanışına uyumlu olarak kuzey-kuzeybatı, güney-güneydoğu doğrultusunda uzanmaktadır.

    Eynif Polye’sini çevreleyen plato ve dağlık sahalar, jeolojik bakımdan Üst Trias-Üst Kretase zaman aralığında çökelmiş, otokton özellikteki litolojik birimlerden oluşur. Bu birimlerin içerisinde bulunan kalkerlerin kalınlığı yer yer 1000 m. yi geçmektedir. Havza tabanında ise, Miosen konglomeraları ile Pliosen ve Kuatemer yaşlı dolgu malzemeleri yer alır.

    Eynif Polyesi’ni çevreleyen plato ve dağlık sahalarda, karstlaşma şartlarının elverişli olması nedeniyle Akdeniz tipi yoğun karstik şekiller (holokarst) gelişmiştir. Özellikle Kretase kalkerleri üzerinde lapya, dolin, uvala, mağara, düden, obruk ve diğer mikro ve makro karstik şekillerin gelişmiş olduğu görülür. Eynif havzasının suları, polyenin doğu ve güney kesiminde yer alan düdenler ve yeraltı karstik su yolları vasıtasıyla, Oymapınar Barajı’nın kuzeydoğusundan Manavgat Irmağı'na karışan kaynaklar şeklinde yüzeye çıkmaktadır.

ABSTRACT

            The Eynif Polje is located at Antalya district of the Mediterannean region between The Riyer Manavgat and Köprü Brook basins. The Eynif polje which has a closed surface drainage area is about 150 km2. The base of the polje is nearly 20 km2 and the average height of the plain area is 950 m. The Eynif Polje as having a parallel direction with the Taurus Mountains is located along the north-northwest and south-southeast direction .

    The areas of mountains and plateaus which surround the Eynif Polje are formed by lythological units of autocton quality that was decreased in upper-trias-upper createseperiod. The limestone layer in them are over 1000 m. On the base of the basin, there are Miosen konglomeras and covering materials of pliosen and Çuaterner age.

    In the areas of plateau and mountain that surround the Eynif polje, with the suitable karstification conditions, intensive karstic shapes (holokarst) of the Mediterannean type are formed. It is being seen that especially dolins, uvalas, caves, dudens, hums of macro qarstic shapes qnd lapias of micro qarstic shapes. The water of the Eynif polje is drained to the dolins on the east and the South parts and using the karstic water paths they appear on the surface around Oymapınar set on the form of water sources that