Cerrahi Hastaların Hemşirelik Bakım Kalitesi Algıları ve Bakımdan Memnuniyetleri


Gürkan A. , Dikmen Aydın Y. , Aldemir K.

Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi, cilt.12, sa.3, ss.329-336, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 12 Konu: 3
  • Basım Tarihi: 2020
  • Doi Numarası: 10.5336/nurses.2020-74985
  • Dergi Adı: Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.329-336

Özet

ÖZET

Amaç: Çalışmanın amacı, cerrahi kliniklerde yatan hastaların hemşirelik bakım kalitesi algılarıyla bakımdan memnuniyetleri arasındaki ilişkiyi belirlemektir.

Gereç ve Yöntemler: Tanımlayıcı ve ilişki arayıcı türündeki bu çalışma, Şubat-Mart 2018 tarihleri arasında üçüncü düzey bir kamu hastanesinin genel cerrahi kliniğinde yapıldı. Örneklemi, 303 erişkin hasta oluşturdu. Hastaların, hemşirelik bakım kalitesi algıları “Bakım Davranışları Ölçeği (BDÖ)-24” ve bakımdan memnuniyetleri “Newcastle Hemşirelik Bakımı Memnuniyet Ölçeği (NHBMÖ)” ile ölçüldü. Veriler tanımlayıcı istatistik yöntemler, Student t-testi, One-Way ANOVA ve Pearson korelasyon analiziyle test edildi.

Bulgular: Hastaların BDÖ-24 puan ortalaması 5,0±0,2 ve NHBMÖ puan ortalaması 76,9±13,3 olarak bulundu. BDÖ-24’te en yüksek puan ortalaması “bilgi ve mesleki beceri”, en düşük “bağlılık” alt boyutunda elde edildi. NHBMÖ’de en yüksek puan ortalamasının “hemşirelerin hastaların  mahremiyetlerine gösterdikleri saygı”, en düşük “hemşirelerin hastaları kendi evlerindeymiş gibi hissettirmeleri” maddesinde olduğu görüldü. NHBMÖ ile BDÖ-24 toplam puan ortalamaları arasında pozitif yönde güçlü bir ilişki saptandı (p<0,001).

Sonuç: Mevcut çalışma bulguları hastaların hemşirelik bakım kalitesi algılarının olumlu, bakımdan duydukları memnuniyetin iyi düzeyde olduğunu, hemşirelik bakım kalitesinin bakımdan duyulan memnuniyetle doğrudan ilişkili olduğunu gösterdi. Ayrıca çalışma bulguları, hastaların en fazla hemşirelerin mesleki bilgi ve becerilerini, en az bağlılıklarını olumlu algıladıklarını gösterdi. Hemşireler en iyi bakım kalitesi için çaba göstermeye devam etmelidir.

Anahtar Kelimeler: : Hemşirelik bakımı; hasta memnuniyeti; bakım kalitesi

ABSTRACT

Objective: The study aims to determine the relationship between nursing care quality perceptions of inpatients in surgical clinics and their satisfaction from the care.

Material and Methods: The study was conducted in the general surgery clinic of a third level public hospital between February-March 2018 with descriptive-correlational research design. The sample consists of 303 adult patients. The nursing care quality perceptions of patients were measured with “Caring Behaviors Inventory (CBI)-24” and their satisfaction from the care was measured with “Newcastle Satisfaction with Nursing Scale (NSNS)”. The data were tested with descriptive statistical methods, Student’s t-test, One-Way ANOVA and Pearson's correlation analysis.

Results: The CBI-24 average score of the patients was determined as 5.0±0.2 and the NSNS average score was determined as 76.9±13.3 The highest average score from the CBI-24 was from “knowledge and professional skill” sub-dimensions and the lowest average score was from “adherence” sub-dimension. The highest average score from the NSNS was observed in “the respect that nurses show to the patients” “privacy” and the lowest average score was observed in “providing patients to feel at their home by the nurses”. A positive and strong relationship was determined between the total score averages of NSNS and CBI-24 (p<0.001).

Conclusion: The findings of the study indicate that the nursing care quality perceptions of the patients were positive, their level of satisfaction from the care was above average, and the nursing care quality perceptions are directly related to the satisfaction. The findings also indicate that the most positively perceived behavior of the nurses was their professional knowledge and skills and the least positively perceived behavior was their adherence. Nurses should continue to make an effort for the best care behaviors.

Keywords: Nursing care; patient satisfaction; care quality