Chemistry Teachers’xx Awareness Status Towards The Misconceptions About Electrochemistry Concept


Üce M. , Ateş İ.

1st International Congress on Seeking New Perspectives in Education, İstanbul, Türkiye, 11 - 12 Mayıs 2018, ss.220-222

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.220-222

Özet

KİMYA ÖĞRETMENLERİNİN ‘ELEKTROKİMYA KONUSUNDA

KAVRAM YANILGILARI’ KAVRAMINA İLİŞKİN FARKINDALIK

DURUMU

Musa .ce a , İsmail Ateş b

(a) Prof. Dr., Marmara .niversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Kimya Eğitimi Ana Bilim Dalı, İstanbul

(b) Doktora .ğrencisi, Marmara .niversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kimya .ğretmenliği Programı, İstanbul

ÖZET

Bu .alışmanın amacı kimya .ğretmenlerinin ‘elektrokavram yanılgısı’ kavramına ilişkin

farkındalık durumu ve sahip oldukları farkındalık durumu ile .ğretmenlerin, kavram

yanılgılarının oluşum/devam nedenleri konusuna ilişkin g.rüşleri, yanılgıların giderilmesi

i.in kullanmayı tercih ettikleri ya da edecekleri .ğretim y.ntemlerinin niteliği ile olan

ilişkisini belirlemektir. Nicel araştırma y.nteminin kullanıldığı araştırmanın .rneklemini

2016-2017 d.neminde, İstanbul ilindeki 20 orta.ğretim kurumunda g.rev yapmakta olan

95 kimya .ğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmanın .rneklemini kolay ulaşılabilecek

katılımcılar oluşturmuştur. Araştırmada, .ğretmenlerin kavram yanılgısı kavramına ilişkin

farkındalık durumunu belirlemek amacıyla 12 maddeden oluşan tutum .l.eği kullanılmıştır.

.l.eğin Cronbacha alpha güvenirlik katsayısı 0.76 olarak bulunmuştur. Ayrıca,

.ğretmenlerin kavram yanılgılarının oluşum/devam nedenleri konusuna ilişkin g.rüşleri,

yanılgıların giderilmesi i.in kullanmayı tercih ettikleri ya da edecekleri .ğretim

y.ntemlerinin niteliğine ilişkin g.rüşleri ise, kapalı u.lu sorulardan oluşan bir anket ile

belirlenmiştir. Anketten elde edilen verilerin analizinde i.erik analizi kullanılmıştır. Anket

verilerine g.re, .ğretmenlerin frekans ve yüzde dağılımları belirlenmiş ve kavram yanılgısı

kavramına ilişkin farkındalık durumları ile anketin diğer b.lümlerine verdikleri yanıtlar

arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığını belirlemek amacıyla, “ilişkisiz grup t testi” ve “tek

y.nlü varyans analizi” kullanılmıştır. S.z konusu analizlerin ger.ekleştirilmesinde SPSS-20

paket programı kullanılmıştır. Araştırma bulguları, kimya .ğretmenlerinin kavram yanılgısı

haberdar olduğunu ortaya koymaktadır. Bu .er.evede .ğretmenlerin, gerek .ğretim

yaklaşımlarına ilişkin tercihlerinde, gerekse kavram yanılgılarının oluşum nedenlerine ilişkin

g.rüşlerinde yapılandırmacı anlayışı yansıtacağı düşünülebilir. Ancak, .ğretmenlerin

kavram yanılgılarını gidermek amacıyla kullanmayı tercih ettikleri/edecekleri .ğretim

yaklaşımlarının başında, .ğrencilerin sahip olduğu kavram yanılgılarına değinmeksizin

bilimsel bilginin .ğretmen tarafından .ğrencilere aktarıldığı .ğretim yaklaşımları

gelmektedir. Bu durumda, her ne kadar kavram yanılgısı kavramına ilişkin farkındalıkları

yüksek olmuş olsa da, .ğretmenlerin yapılandırmacı anlayış temelli .ğretim yaklaşımlarını

tercih etmediği, tercih edilen .ğretim yaklaşımlarının .oğunlukla geleneksel bilgi aktarımı

.ğretim anlayışının temelinde şekillendiğini s.ylemek yanlış olmayacaktır. Yine araştırma

bulgularına g.re, “.ğretmenlerin kavram yanılgıları konusundaki bilgi yetersizliği”, “Sınıf

i.inde dil kullanımına ilişkin dikkatsizlikler” ve “Ezbere dayalı .ğretim y.ntemlerinin

kullanımı” gibi yapılandırmacı anlayış .er.evesinde kavram yanılgılarının oluşum ve devam

aşamalarında .nemli katkısı olduğu kabul edilen bazı nedenler, .ğretmenlerin büyük bir

b.lümü tarafından hi. katkısı olmayan etmenler olarak nitelendirilmektedir. Oysaki

yapılandırmacı anlayışa g.re, yukarıda anılan bu nedenler sadece kavram yanılgılarının

oluşumunda rol oynamamakta, esasen .ğrenmenin ger.ekleşmesinde temel olduğu kabul

edilen .ğelerdir. .ğrenme olayının, bu anlayış tarafından betimlendiği bi.imde

1. Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi

1st International Congress on Seeking New Perspectives in Education

anlaşılmadığı sürece, .ğretmenlerimizden .ğrencilerin oluşturmuş olduğu kavramlar ve

kavram yanılgılarının .nemini kavraması, .nceden oluşturulmuş olan kavramları a.ığa

.ıkartacak, sınıf i.inde kullanımlarını sağlayacak ve yeni oluşturulmakta olan kavram ve

yanılgıların niteliğini araştıracak pedagojik yaklaşımların tercih edilmesi ya da kullanılması

olanaklı olmayacaktır. Sonu. olarak kavram yanılgısı kavramına ilişkin farkındalığın yüksek

olması, .ğretmenlerimizin bu konuda gerekli pedagojik kararları alması ve uygulamaya

koyması i.in yeterli olmadığı s.ylenebilir. Bu durumunda, gerek yapılandırmacı .ğrenme

anlayışını, gerekse bu anlayış temelli pedagojik yaklaşımları .ğretmenlerimize kazandırmayı

hedefleyen hizmet i.i kursların düzenlenmesi gerekmektedir.