Takım Süreçlerinin Takım Etkinliği ve Başarisina Etkisi: Türkiye’de Hizmet Sektöründe Faaliyet Gösteren Firmalar Üzerinde Bir Uygulama


Creative Commons License

Dülger Taşkın A. M.

ÖNERİ, cilt.15, sa.54, ss.644-671, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 15 Konu: 54
  • Basım Tarihi: 2020
  • Doi Numarası: 10.14783/maruoneri.771752
  • Dergi Adı: ÖNERİ
  • Sayfa Sayıları: ss.644-671

Özet

Takım süreçleri takımların nasıl işlediğini, kendi aralarında ve çevreleriyle nasıl iletişim kurduklarını
açıklamaktadır. Dolayısıyla, bu süreçlerin anlamlandırılmasının takımların örgüt düzeyindeki yerini vurguladığı
düşünülmektedir. Konuyla ilgili yazın taraması, takımların örgütsel tasarımlarda kullanımı ile ilgili çalışmaların
genellikle sınırlı olduğunu, Türkiye özelinde ise bu konuda herhangi bir araştırma yapılmadığını ortaya
koymuştur. Yazındaki bu boşluğu doldurmayı amaçlayan makale, örgütsel tasarım bakış açısını benimseyerek
Türkiye’nin büyük şehirlerinde hizmet sektöründe faaliyet gösteren çok uluslu ve yerel firmalarda Takım
Çalışma Süreçleri, Takımda Kişilerarası Süreçler ve Ekip Etkinliği/Başarısı arasındaki ilişkiyi incelemektedir.
Başka bir deyişle, bu firmalarda yer alan takımların amaçlarına ulaşma, kişilerarası ilişkileri yönetme ve hem
kendi hem de örgüt hedefleri açısından anlamlı bir yerde olma konularında ne aşamada olduklarını örgüt
seviyesinde bir bakış açısıyla ortaya koymaktır. Veriler, 149 firmada çalışan toplam 368 orta düzey ekip üyesi ve
ekip yöneticisinden toplanmıştır. Öngörülen ilişkiler hiyerarşik regresyon yöntemi ile analiz edilmiş ve sonuçlar
takım süreçlerinin Takım Etkinliği/Başarısı üzerinde önemli bir etkisi olduğunu ortaya koymuştur. Çalışma
bulguları, Türk hizmet sektöründe faaliyet gösteren firmaların yapılarının gelişmiş ülkelerdekilerle neredeyse 
aynı düzeyde olduğunu göstermesi açısından literatürle paralellik göstermektedir. Dolayısıyla, sonuçların

kuruluşları uygulanabilir bir örgütsel tasarım öğesi olarak takımları bünyelerinde daha çok bulundurmaya
heveslendirebileceği düşünülmektedir.
 

Team processes explain how teams work, how they communicate with themselves and their surroundings.
Thus, understanding these processes is thought to highlight the place of teams in organizations. Literature
review has revealed that studies on the use of teams in organizational designs are generally limited and no
research was conducted pertaining to this topic in Turkey. Hence, from an organizational design point of view,
this endeavor aims to fill the gap in the literature by examining the relationship between Team Action Processes,
Interpersonal Processes and Team Effectiveness/Performance in multinational and domestic service firms
operating in Turkey. That is, from an organizational perspective, the study reveals the place of teams in terms
of achieving their goals, managing interpersonal relations and being in a meaningful place regarding both their
own and organizational goals. Data are collected from 368 middle-level team members and team managers in
149 teams who operate in the service industry in major cities of Turkey. The hypothesized relationships are
analyzed with hierarchic regression and the results reveal that team processes have a significant effect on Team
Effectiveness/Performance. As these findings are consistent with the literature, they may motivate organizations
to employ teams as a viable organizational design element more frequently