Spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışları


Creative Commons License

Küçük Yetgin M. , Agopyan A.

Spormetre, vol.15, no.3, pp.177-184, 2017 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 15 Issue: 3
  • Publication Date: 2017
  • Doi Number: 10.1501/sporm_0000000323
  • Title of Journal : Spormetre
  • Page Numbers: pp.177-184

Abstract

Bu araştırmanın amacı; spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının bölüm, sınıf ve cinsiyet değişkenlerine göre değerlendirmektir. Araştırmanın örneklemini; fakültenin beden eğitimi ve spor öğretmenliği, antrenörlük eğitimi ve spor yöneticiliği bölümlerinin 1., 2., 3. ve 4. sınıflarında okuyan ve basit rastgele örneklem yöntemiyle seçilen 160 kadın ve 343 erkek olmak üzere toplam 503 gönüllü öğrenci oluşturmuştur. Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği kullanılarak toplanan veriler bölüm, sınıf ve cinsiyet değişkenlerine göre analiz edilmiştir. Ölçeğin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 0,937 olarak saptanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde Manova, Anova, t testi ve post hoc LSD testleri kullanılmıştır. Egzersiz ve stres yönetimi boyutlarında, erkek öğrenciler ile kadınlar arasında anlamlı fark olduğu belirlenmiştir [Wilks Lambda (λ) 0,938; F (6,496)=5,423; p<0,05]. Bölümlere göre yapılan analizde; beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümü öğrencilerinin, antrenörlük eğitimi ve spor yöneticiliği bölümü öğrencilerine oranla, kendini gerçekleştirme boyutunda [Wilks Lambda (λ) 0,940; F (6,495)=2,579; p<0,05] istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuştur. Sınıf düzeylerine göre yapılan karşılaştırmada; birinci sınıf öğrencilerinin, üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerine oranla sağlık sorumluluğu boyutunda [Wilks Lambda (λ) 0,931, F (6,494)=1,992; p<0,05] istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuştur. Ölçeğin diğer boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0,05). Sonuç olarak; egzersiz ve stres yönetiminde erkeklerin kadınlara göre daha iyi olduğu, beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümü öğrencilerinin antrenörlük eğitimi ve spor yöneticiliği bölümü öğrencilerine oranla kendini gerçekleştirme puanlarının daha yüksek olduğu belirlenirken birinci sınıf öğrencilerinin sağlık sorumluluğunun diğer sınıflara oranla daha düşük düzeyde olduğu belirlenmiştir. Spor bilimleri fakültesindeki öğrencilerin, sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını gerçekleştirme düzeyinde bölüm, sınıf ve cinsiyet gibi bazı faktörlerin etkili olabileceği sonucuna varılmıştır