Maksiller ve Mandibular Birinci Molar Dişlerde Pulpa Odasında İzlenen Yaş İlişkili Değişikliklerin CBCT ile Değerlendirilmesi - Age-Related Changes in the Pulp Chamber of Maxillary And Mandibular First Molars On CBCT Images


Çelik İ. , Paslı N. , Pekiner F. M.

TDB 25. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 4 - 07 Eylül 2019

  • Yayın Türü: Bildiri / Yayınlanmadı
  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye

Özet

Maksiller ve Mandibular  Birinci Molar Dişlerde Pulpa Odasında İzlenen Yaş İlişkili Değişikliklerin CBCT ile Değerlendirilmesi  

 

İrfan Çelik1, Nazlıcan Paslı1, Filiz Namdar Pekiner1

 

1Marmara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi A.D., İstanbul, Türkiye

 

 

Amaç: Sekonder dentin artan yaşla birlikte pulpa odası duvarlarında birikir ve pulpa odası boyutunda azalmaya neden olur. Bu çalışmanın amacı, konik ışınlı bilgisayarlı tomografi (KIBT) kullanılarak  maksiller ve mandibular birinci molarların yaş ve pulpa odası hacmi arasındaki ilişkinin değerlendirilmesidir.

Yöntem: Pulpayı etkileyen herhangi bir patolojinin bulunmadığı 15-29 yaş aralığı genç grup ve 30-59 yaş arası orta yaşlı grup olmak üzere iki grupta toplam 60 hastanın 170 adet birinci molar dişinde yaş ve pulpa odası hacmi arasındaki ilişki değerlendirilmiştir.

Bulgular: Çalışmamızda genç grubun yaş ortalaması 20,7 orta yaşlı grubun yaş ortalaması 42,2’dir. Maksiller molarların ortalama pulpa odası hacmi, genç ve orta yaşlı gruplardaki mandibular molarlardan daha büyüktür. Orta yaştaki hastaların maksiller ve mandibular molar pulpa oda hacimleri ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık varken, genç yaştaki hastalarda anlamlı bir farklılık yoktur (sırasıyla orta yaş için p <0.05 ve genç yaş için p> 0.05). Maksiller ve mandibular pulpa odası hacimleri ortalaması, yaşla birlikte anlamlı bir korelasyon içerisinde idi.

 

Sonuç: KIBT kullanılarak pulpa odası hacmi ve yaş ilişkisinin değerlendirilebileceği ve dişhekimliğinde tanı ve tedavi planlamasında yararlı olduğu düşünülmektedir.

Anahtar Sözcükler: Konik ışınlı bilgisayarlı tomografi, pulpa odası, yaş dağılımı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Age-Related Changes in the Pulp Chamber of Maxillary And Mandibular First Molars On CBCT Images

İrfan Çelik1, Nazlıcan Paslı1, Filiz Namdar Pekiner1

 

1Department of Oral Diagnosis and Radiology, Marmara University, Faculty of Dentistry, İstanbul, Turkey

 

 

Objectives: Secondary dentine is laid on pulp chamber walls with increasing age, and decreases pulp chamber size. This study aimed to investigate age estimation on cone-beam computed tomography (CBCT) images for forensic science, and the relationship between age and pulp chamber volume of maxillary and mandibular molars.

 

Methods: The relationship between age and pulp chamber volume in 170 first molar teeth of 60 patients in two groups, 15-29 age group and 30-59 age group, were evaluated.

Results: In our study, the mean age of the young group was 20.7 and the mean age of the middle-aged group was 42.2. The mean pulp chamber volume of maxillary molars was larger than that of mandibular molars in the younger and middle aged groups. There was statistical difference between means of maxillary and mandibular molar pulp chamber volumes in the middle age whereas no difference in the younger age patients (p<0.05 for middle age and p>0.05 for young age, respectively) The mean pulp chamber volumes of maxillary and mandibular molars was significantly correlated with age.

 

Conclusion: The relationship between pulp chamber volume and age can be evaluated using CBCT and is thought to be useful in diagnosis and treatment planning in dentistry.

Keywords: Cone beam computed tomography, pulp chamber, age distribution