Boş zaman egzersiz aktivitelerinin çalışma ve gelir durumuna göre incelenmesi


Creative Commons License

Yazıcı A., Alpullu A.

Herkes için Spor ve Rekreasyon Dergisi, vol.2, no.2, pp.109-113, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 2 Issue: 2
  • Publication Date: 2020
  • Title of Journal : Herkes için Spor ve Rekreasyon Dergisi
  • Page Numbers: pp.109-113

Abstract

Çalışmada bireylerin serbest zaman egzersiz aktivitelerinin yoğunluğu ile çalışma ve gelir durumlarına göre farklılaşmanın olup olmadığı araştırılmıştır. Araştırmanın evrenini spor bilimleri fakültesinde öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Katılımcılar gönüllülük esasına dayalı olarak tesadüfi örnekleme yoluyla 250 öğrenciye uygulanmıştır. Katılımcıların 88’i kadın 162’si erkektir. Katılımcıların boş zamanlarında hangi tür aktivitelerin yapıldığı ve bu aktivitelerin çalışma ve gelir durumuna göre belirlenmesi amacıyla demografik bilgi formu kullanılmıştır. İkinci bölümde, 1997 yılında Godin ve Shephard tarafından geliştirilen Leisure Time Exercise Questionnaire (LTEQ)anketi, 2015 yılında Yerlisu Lapa ve Yağar tarafından Türkçe geçerlilik ve güvenirlik çalışması yapılan“Serbest Zaman Egzersiz Anketi” (SZEA) anket verilerin toplanmasında kullanılmıştır. Araştırmada yapılan analizler sonucunda katılımcıların çalışma ve gelir durumlarına göre anlamlı farklılar oluşturup oluşturmadığı, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ile ölçülmüş aralarında anlamlı farkların olduğu belirlenmiştir. Çalışmayan ve özel sektörde çalışan kişiler ile geliri olmayan ve 2001-5000 tl arasında olan kişilerin serbest zaman egzersiz aktivite skorlarının daha yüksek olduğu anlaşılmıştır.