Huzurevinde Yaşayan Yaşlı Bireylerin Düşme Korkusunu Azaltmada Güvenli Hareket ve Yürüme Programının Etkisi


Creative Commons License

Kar G., Erol S.

Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, vol.5, no.3, pp.387-396, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 5 Issue: 3
  • Publication Date: 2018
  • Doi Number: 10.17681/hsp.380635
  • Title of Journal : Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi
  • Page Numbers: pp.387-396

Abstract

ÖZ Amaç: Bu çalışma, huzurevinde yaşayan yaşlı bireylerin düşme korkusunu azaltmada “Güvenli Hareket ve Yürüme Programının” etkisini göstermek amacı ile yürütülmüştür. Gereç ve Yöntem: Çalışma; ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel tasarım ile Kasım 2012-Nisan 2013 tarihleri arasında Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğüne bağlı bir huzurevinde yaşayan 73 yaşlı ile gerçekleştirildi. Yaşlılara düşme, düşme korkusu, güvenli hareket davranışları, fiziksel aktivite ve yürüyüşü artırmaya yönelik altı haftalık girişim programı uygulandı. Veri toplama aracı olarak, Yaşlı Bilgi Formu, Tinetti Düşmenin Etkisi Ölçeği (TDEÖ), Yaşlılar İçin Düşme Davranışları Ölçeği (YİDDÖ) ve Tinetti Denge ve Yürüme Değerlendirmesi (TDYD) formları kullanıldı. Verilerin değerlendirilmesinde Student t test, Mann-Whitney U test, varyans analizi, Bonferroni test, Friedman test ve Wilcoxon Signed Rank test kullanıldı. Bulgular: Çalışmanın sonucunda deney grubundaki yaşlıların Tinetti Düşmenin Etkisi Ölçeği toplam puanı, YİDDÖ toplam puanı ile Bilişsel Uyum, Hareketlilik, Sakınma, Farkındalık, Pratiklik, Seviye Değişikliği, Telefona Yetişme ve Dikkatlilik alt boyut puanları kontrol grubundan yüksek bulundu. Sonuç: “Güvenli Hareket ve Yürüme Programının” huzurevlerinde yaygınlaştırılması önerilir. Anahtar Kelimeler: Yaşlı, düşme, düşme korkusu, güvenli hareket, yürüme ABSTRACT Aim: The aim of this study is to determine the effects of “Safe-Movement and Walking Program” on fear of falling in the elderly individuals living in a nursing home, using pre-/post-tests and a control-group quasi-experimental research design. Material: The study was carried out with 73 elderly participants who had been living in a rest home operating under the auspices of the Ministry of Family and Social Policies in Istanbul, over the period of November 2012 – April 2013. 6-week intervention program was applied for the elderly individuals oriented to falling, fear of falling, safe-movement behaviours and increasing physical activities and walking. In the study, Elderly Information Form, Tinetti Falls Efficacy Scale (FES), Elderly Falls Behavioural (FaB) Scale and Tinetti Balance and Gait Assessment Form (BGAF) was used as a data collection instrument. Student t test, Mann-Whitney U test, Variance, Bonferroni test, Friedman test and Wilcoxon Signed Rank test was used in evaluation of data. Result: In the study, it was observed that in experimental group, the sub-scale scores of the elderly individuals about their total scores of FES, FaB total score and Cognitive Accommodation, Practicability, Awareness, Avoidance, Activity, Level Change, Catching up Phone calls, Carefulness was higher than in control group. Conclusion: It is recommended that “Safe-Movement and Walking Program” is generalized and more applied in nursing homes. Keywords: elderly, fall, fear of falling, safe movement, walkin