CHAMPS Motor Beceriler Protokolü nün (CMSP) 4 ve 5 yaş Çocuklarına Yönelik Türkçe ye Uyarlama Çalışması


Creative Commons License

Kılıç Z., Uyanık Balat G. , Çağlak Sarı S.

Eğitim Kuram ve Uygulamaları Dergisi, cilt.3, ss.129-142, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 3
  • Basım Tarihi: 2017
  • Dergi Adı: Eğitim Kuram ve Uygulamaları Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.129-142

Özet

Bu çalışmada erken çocukluk döneminde çocukların motor becerilerini değerlendirmek amacıyla geliştirilmiş olan CHAMPS Motor Beceriler Protokolü’nün (CHAMPS Motor Skills Protocol) Türkçe’ye uyarlanması ve bu doğrultuda geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılması amaçlanmıştır. CHAMPS Motor Beceriler Protokolü’nün uyarlama çalışması için İstanbul ili Avrupa yakasında Beşiktaş ve Şişli; Anadolu yakasında Kadıköy, Maltepe, Kartal ilçelerinde; özel anaokulları, bağımsız anaokulları ve okul bünyesinde bulunan anasınıflarına devam eden 4 yaş ve 5 yaş çocukları üzerinden araştırmanın verileri toplanmıştır. Anadolu yakasında 168, Avrupa yakasında 168 çocuk olmak üzere 336 çocuk araştırmaya dâhil edilmiştir. CHAMPS Motor Beceriler Protokolü’nün geçerlik çalışmalarında dil eşdeğerliği, görünüş geçerliği, kapsam ve kriter geçerlilikleri; güvenirlik çalışmalarında ise test tekrar test, iç tutarlılık (KR-20) yöntemleri kullanılmış ve değerlendirmeciler arası tutarlılık katsayısı hesaplanmıştır. Uyarlaması yapılan ölçme aracının kapsam geçerlik indeksi .99 olarak hesaplanmıştır. CHAMPS Motor Beceriler Protokolü’nün kriter geçerliğini sağlamak üzere Büyük Kas Becerilerini Ölçme Testi ile arasındaki ilişkiye bakılmış olup ölçme araçlarının toplam puanları üzerinden yapılan analiz sonucunda .92 düzeyinde pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. CHAMPS Motor Beceriler Protokolü motor beceriler toplam puanı üzerinden yapılan test tekrar test güvenirlik çalışması korelasyon sonuçları test ve tekrar test ölçümleri arasında .94 düzeyinde pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğunu göstermektedir. İç tutarlık çalışması kapsamında ölçme aracının alt boyutlarındaki her becerinin güvenirlik değerlerini ve ölçme aracının genel iç tutarlılık değerini belirlemek üzere analizler yapılmış ve ölçme aracının genel iç tutarlılık değeri .77 olarak hesaplanmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda CHAMPS Motor Beceriler Protokolü’nün Türk çocuklarının hareket becerilerini ölçmek için geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu belirlenmiştir. 

In this study, it was aimed to adapt the CHAMPS Motor Skills Protocol to Turkish and to conduct validity and reliability studies in this direction. Data for the adaptation study of the CHAMPS Motor Skills Protocol were collected from 4 years old and 5 years old children who are attending preschool education in private kindergartens, independent kindergartens, and kindergartens within the school., Beşiktaş and Şişli districts in Europe; Kadıköy, Maltepe and Kartal districts in Anatolia in İstanbul. 336 children, 168 children were from Anatolian side and 168 children were from European side, were included in this study. Language equivalence, face validity, content validity and criterion validity methods were used in the validity studies of the CHAMPS Motor Skills Protocol. In the reliability studies of the CHAMPS Motor Skills Protocol, test retest, internal consistency (KR20) and interobserver reliability methods were used. The content validity index of the adapted tool was calculated as .99. The relationship between CHAMPS Motor Skills Protocol and the Test of Gross Motor Development was measured to ensure the criterion validity and a positive correlation was found at .92 level as a result of the analysis of the total scores of the assessment tools. Test-retest reliability study correlation test results on the total scores of motor skills showed a significant positive correlation between test and retest test scores at .94 level. In the context of the internal consistency study, analyzes were performed to determine the reliability values of each skill in the subscales of the assessment tool and the overall internal consistency value of the assessment tool. The overall internal consistency value of the assessment tool was calculated as .77. As a result of the studies, it was determined that CHAMPS Motor Skills Protocol is a valid and reliable assessment tool for measuring the movement skills of Turkish children.