Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Çalışanlarının İş Doyumu ile Paternalist Liderlik Arasındaki İlişkinin İncelenmesi


Creative Commons License

Koç E., Alpullu A.

Spor Eğitim Dergisi, cilt.3, ss.33-43, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 3
  • Basım Tarihi: 2019
  • Dergi Adı: Spor Eğitim Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.33-43

Özet

Günümüzde işletmelerin yaşamlarını başarı ile sürdürebilmeleri açısından çalışanlarına önem vermeleri, çalışanlarının memnuniyetini sağlamaları gerekmektedir. Bu nedenle çalışanların iş doyumunu sağlayacak bir yönetim tarzının geliştirilmesi önemli hale gelmektedir. Özellikle içinde bulunduğumuz toplumda babacan ve yardımsever aynı zamanda otoriter bir liderlik tarzı, çalışanların motivasyonlarına olumlu ya da olumsuz etki yapabilmektedir. Bu nedenle paternalistik liderlik yaklaşımının çalışanların iş doyumları üzerindeki etkisinin incelenmesi önemli hale gelmektedir. Bu çalışmanın amacı, çalışanlarda iş doyumu ile paternalist liderlik algısının incelenmesi ve paternalist liderlik algısının iş doyumu üzerindeki etkisinin ortaya koyulmasıdır. Bu amaç doğrultusunda Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü çalışanlarının iştiraki ile bir uygulama gerçekleştirilmiş ve çalışmaya 57 birey iştirak etmiştir. Araştırma verileri anket kullanılarak toplanmıştır. Araştırma sonucunda çalışanların paternalist liderlik algısının iş doyumu üzerinde olumlu etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Çalışanların iş doyumu düzeyleri arasında cinsiyet ve çalışma süresi değişkenlerine göre anlamlı fark olmadığı, yaş, unvan ve eğitim durumuna göre ise istatiksel olarak anlamlı farklılık bulunduğu belirlenmiştir. Ayrıca cinsiyet, yaş, unvan ve çalışma süresi değişkenlerine göre çalışanların paternalist liderlik algısı arasında anlamlı fark olmadığı, eğitim durumuna göre ise anlamlı farklılıklar bulunduğu saptanmıştır.