Ritim Eğitiminin Kompleks cimnastik becerileri öğrenimi üzerine etkisinin değerlendirilmesi


Erkut A. O. , Pınar S.

Gazi Üniversitesi Been Eğitimi ve Spor Bilimletri Dergisi, vol.10, no.2, pp.11-24, 2005 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 10 Issue: 2
  • Publication Date: 2005
  • Title of Journal : Gazi Üniversitesi Been Eğitimi ve Spor Bilimletri Dergisi
  • Page Numbers: pp.11-24

Abstract

Bu araflt›rma kompleks cimnastik becerilerinin ö¤retiminde uygulanan geleneksel ö¤retim yöntemleri ile ritm ile ö¤retim yöntemlerinin beceri ö¤renimi üzerine etkisini de¤erlendirmek amac›yla yap›lm›flt›r. Bu amaçla, daha önce cimnastik branfl› ve müzikle ilgili deneyimleri olmayan, yafllar› ons ekiz ile yirmi alt› (21,3± 2,1 yafl / y›l) aras›nda de¤iflen 13’ü deney grubu (21,5 ± 2,3 yafl / y›l) ve 12’ si kontrol (21,0 ± 1,7 yafl / y›l) grubu olmak üzere toplam 25 erkek ö¤renci araflt›rma kapsam›na al›nm›flt›r. Her iki gruba, sekiz haftal›k süre içerisinde, haftada üç gün ve günde bir buçuk saat olmak üzere bir ders program› uygulam›flt›r. Gruplar›n ders içerikleri ayn›, ancak ders iflleme yöntemleri farkl› olmufltur. Her iki grubun ön test ve son test ölçümleri aras›nda geliflim fark› olup olmad›¤› parametrik olmayan Wilcoxon testi ile de¤erlendirilmifltir. Gruplar›n ön test ve son test ölçümlerinin karfl›laflt›r›lmas›nda parametrik olmayan Mann-Whitney-U testi kullan›lm›flt›r. Sonuç olarak, zorunlu seri hareketleri ve seri ritmi teknik de¤erlendirme puanlar› aras›ndaki fark incelendi¤inde; deney grubunun ön ve son testler aras›ndaki puan fark›nda p<0.001, kontrol grubunda ise p< 0,05 düzeyinde anlaml› bulunmufltur. Bu sonuçlar, cimnastik branfl›nda, ritm yetene¤inin ve ritmiklefltirme becerisinin gelifltirilmesinin, hareketlerin do¤ru ve mükemmel teknikle sunumunda daha etkili olabilece¤ini göstermifltir. Anahtar Kelimeler: Ritm E¤itimi, Cimnastik Becerisi, Motor Ö¤renme