Kategoriya nominalizatsii deystviya v sovremennom turetskom yazıke (Category of Nominalizations in Modern Turkish Language)


Creative Commons License

Deniz Yılmaz Ö.

Other, pp.16, 2004

  • Publication Type: Other Publication / Other
  • Publication Date: 2004
  • Page Numbers: pp.16