Huzurevinde yaşayan yaşlılarda yaşam kalitesi ve sosyal destek


Creative Commons License

Erol S. , Sezer Balcı A., Şişman F. N. , Çandır S.

İç Hastalıkları Dergisi, cilt.23, ss.61-70, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 23
  • Basım Tarihi: 2016
  • Dergi Adı: İç Hastalıkları Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.61-70

Özet

Giriş: Bu araştırma, huzurevinde yaşayan yaşlı bireylerin algıladıkları yaşam kalitesi ve sosyal destek düzeylerini belirlemek, yaşam kalitesi ile algılanan sosyal destek arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla yapılmıştır. Materyal ve Metod: Araştırma, Şubat-Mart 2012 tarihleri arasında İstanbul’da bir huzurevinde, tanımlayıcı ve ilişki arayıcı türde yürütüldü. Çalışma popülasyonunu, Mini Mental Test puanı 24-30 puan arasında olan ve araştırmaya katılmaya gönüllü bireyler oluşturdu (n= 100). Araştırma verileri; sosyodemografi k özellikler anket formu, Mini Mental Test, Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği, WHOQOL-OLD Yaşam Kalitesi ölçekleri kullanılarak yüz yüze görüşme yöntemi ile topladı. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler, Mann-Whitney U testi, Kruskall-Wallis varyans analizi ve Pearson korelasyon testi kullanıldı. Bulgular: Araştırmaya katılan bireylerin yaş ortalaması 77.86 ± 8.09’dur. Katılımcıların %52’si erkek, %65’i 75 yaş ve üzerinde ve %28’i ilkokul mezunudur. Katılımcıların Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği puan ortalaması 51.44 ± 1.66, WHOQOL-OLD Yaşam Kalitesi Ölçeği puan ortalaması ise 66.78 ± 8.58’dir. Araştırmada WHOQOL-OLD Yaşam Kalitesi Ölçeği “özerklik” alt boyutu ile Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği aile (r: 0.33 p< 0.05) ve arkadaş desteği (r: 0.21, p< 0.05) alt boyutları arasında istatistiksel olarak anlamlı düşük düzeyde pozitif ilişki bulundu. WHOQOL-OLD Yaşam Kalitesi Ölçeği “sosyal katılım” ve “yakınlık” alt boyutları ile Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği aile (r: 0.36, p<0.05), arkadaş (r: 0.28, p< 0.05) ve özel kişi desteği (r: 0.26, p< 0.05) alt boyutları arasında istatistiksel olarak anlamlı düşük düzeyde pozitif ilişki saptandı. Sonuç: Katılımcılar WHOQOL-OLD Yaşam Kalitesi Ölçeğinin ölüm ölmek alt boyutu hariç toplam ve diğer boyutlarından, Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeğinin arkadaş desteği alt boyutu hariç toplam ve diğer boyutlarından ortalamanın üstünde puan aldılar. Bu grupta algılanan sosyal destek ile yaşam kalitesi arasında güçlü bir ilişki saptanmadı. Sosyal destek ile yaşam kalitesi arasındaki ilişkiyi arayan daha kapsamlı araştırmaların yapılması önerilebilir. Anahtar Kelimeler: Yaşlılık, huzurevi, sosyal destek, yaşam kalites