Comparison of Life Science Courses in Turkey and GermanyHamburg: A General Outlook


Creative Commons License

Baysal Z. N. , Tezcan Ö., Araç K. E.

Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, vol.11, no.1, pp.117-134, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 11 Issue: 1
  • Publication Date: 2018
  • Doi Number: 10.30831/akukeg.380762
  • Title of Journal : Kuramsal Eğitimbilim Dergisi
  • Page Numbers: pp.117-134

Abstract

The purpose of this study is to compare the current curricula of the life science courses implemented in Turkey and Germany-Hamburg to reveal the similarities and differences between them. Germany-Hamburg was chosen for comparison because the life science course, which is called social sciences course in many countries, taught there has a similar structure to the one taught in Turkey. The common aspects of these two countries make the conclusion more meaningful. Literature review was conducted first to determine the relevant criteria for the comparison between the two countries. In this way, the official documents of both countries were reviewed. Survey method, which is a qualitative research method, was used, and horizontal approach and descriptive approach, which are among comparative educational approaches, were employed. Based on the obtained data, the similarities and differences between the countries were identified with regard to school starting age and compulsory education structure, educational administration and financing, school choice, dress and educational support, the goals of elementary school, the courses taught, and assessment and evaluation. Then the curricula implemented in the two countries were compared in terms of acceptance date, course content, mission/vision, the prescribed skills or competencies, and assessment and evaluation. Keywords: life science course, comparative education, Turkey, Germany-Hamburg.

Bu araştırmanın amacı; Türkiye ve Almanya-Hamburg eyaletinde okutulmakta olan Hayat Bilgisi dersinin güncel programlarını karşılaştırarak benzerlik ve farklılıklarını ortaya koymaktır. Birçok ülkede Sosyal Bilgiler olarak adlandırılan Hayat Bilgisi dersinin her iki ülkede de benzer yapıda bir ders olması açısından AlmanyaHamburg seçilmiştir. Araştırmada nitel araştırma modellerinden tarama modeli, karşılaştırmalı eğitim yaklaşımlarından “yatay yaklaşım” ve “tanımlayıcı yaklaşım” kullanılmıştır. Elde edilen verilerle öncelikle her iki ülkede, okula başlama yaşı ve zorunlu eğitim yapısı, eğitim yönetimi ve finansmanları, okul seçimi, kıyafet ve eğitim desteği, ilkokulun amaçları, okutulan dersler, ölçme ve değerlendirme arasındaki benzerlik ve farklılıklar belirlenmiştir. Daha sonra her iki ülkenin Hayat Bilgisi güncel programlarının kabul tarihi, ders içeriği, amaç/vizyonu, kazandırılması öngörülen beceriler ve ölçme değerlendirme yaklaşımları karşılaştırılmıştır. Bulgular ışığında her iki ülkede de ilkokul basamağına başlama yaşı, zorunlu eğitim yapısı, okul seçimi ve kıyafet yönetmeliği konusunda benzer, eğitim yönetimi ve finansman açısından farklı uygulamalar yapıldığı söylenebilir. Hayat Bilgisi dersinin yapısı incelendiğinde ise haftalık ders saati, dersin amaçları, kazandırmayı hedeflediği beceriler ve ölçme değerlendirme açısından benzer ve farklı yönler bulunduğu belirlenmiştir. Anahtar kelimeler: hayat bilgisi, karşılaştırmalı Eğitim, Türkiye, Almanya-Hamburg.