Determining the Success Criteria of Wedding Dress Producing Entrepreneurs: The Case of Turkey


Creative Commons License

Özbek A., Esmer Y.

International Conference on Social Science Research-ICONSR 2018, Prizren, Serbia And Montenegro, 5 - 09 September 2018, pp.119-124

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Prizren
  • Country: Serbia And Montenegro
  • Page Numbers: pp.119-124
  • Marmara University Affiliated: Yes

Abstract

 

Introduction: Wedding dresses are high value-added clothing produced by workshops, fashion houses and bridal shops. In recent years, wedding dresses with different designs have emerged in parallel with the constantly changing needs and expectations of customers and the competition in the wedding dress sector is increasing day by day. In this context, there are a number of criteria that entrepreneurs who produce wedding dresses must possess in order to survive (be successful) in this competitive environment. In this study, it is aimed to determine success criteria that the entrepreneurs who produce wedding dresses should have in order to be able to produce wedding dresses, establish wedding dress producing enterprises and / or maintain an established business.

 

Material and Methods: Quantitative research method is used in this study. The sample of the study is the entrepreneurs who produce wedding dresses in Bursa, Istanbul and Samsun. Survey technique is used during data collection. Data is collected from 25 wedding dress entrepreneurs with the help of developed questionnaire. There are also open-ended questions in the questionnaire. The frequencies, percentages, mean and standard deviations of the collected data are interpreted in the SPSS 21.0 program.

 

Results: As a result of the analysis to be a wedding dress manager; having knowledge about the machines and apparatus used in planting, getting the body size of the customer and applying the sewing techniques are the most important characteristics. In addition, information about advertising-promotion, branding and marketing is the most important characteristic of business management.

 

Discussion: When the research results are evaluated, it will help the universities to be entrepreneurs of the students of clothing production and fashion design program to be taught entrepreneurship, marketing and brand related lessons.

Giriş: Gelinlik, atölye, moda evleri ve gelinlikçiler tarafından üretilen katma değeri yüksek bir giysidir. Son yıllarda müşterilerin istek ve beklentilerinin sürekli değişmesine paralel bir şekilde farklı tasarımlarda gelinlikler ortaya çıkmakta ve gelinlik sektöründe rekabet her geçen gün artmaktadır. Bu bağlamda gelinlik üreten girişimcilerin bu rekabet ortamında ayakta kalabilmeleri (başarılı olabilmeleri) için sahip olmaları gereken bir takım kriterler bulunmaktadır. Bu çalışmada gelinlik üreten girişimcilerin, gelinlik üretebilmek, gelinlik üreten işletmeyi kurmak ve/veya kurulmuş bir işletmeyi devam ettirebilmek için sahip olmaları gereken başarı kriterlerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır.

Materyal ve Yöntemler: Bu çalışmada nicel araştırma yöntemi kullanılmaktadır. Çalışmanın örneklemini Bursa, İstanbul ve Samsun illerinde bulunan gelinlik üreten girişimciler oluşturmaktadır. Veri toplama esnasında anket tekniği kullanılmaktadır. Geliştirilen soru formu yardımıyla 25 gelinlik girişimcisinden veri toplanmaktadır. Soru formunda açık uçlu sorular da bulunmaktadır. Toplanan verilerin SPSS 21.0 programında frekans, yüzde, ortalama ve standart sapmaları belirlenerek yorumlanmaktadır.

Sonuçlar: Analiz sonucunda gelinlik işletmecisi olabilmek için; dikimde kullanılan makine ve aparatlar hakkında bilgi sahibi olma, müşterinin beden ölçüsünü alabilme ve dikim tekniklerini uygulayabilmenin en önemli özellikler olduğu tespit edilmektedir. Ayrıca işletmecilik bilgisi olarak ise reklam-tanıtım, marka ve pazarlama hakkında bilgi sahibi olmanın en önemli özellikler olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.

 Tartışma: Araştırma sonuçları değerlendirildiğinde üniversitelerin giyim üretimi ve moda tasarımı programı öğrencilerine girişimcilik, pazarlama ve marka ile ilgili derslerin okutulması, onların girişimci olabilmelerine yardımcı olacaktır.