Şeyh Galib ve Yayımlanmamış Şiirleri


Taştan E.

Turkish Studies, no.7, pp.2825-2855, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2012
  • Title of Journal : Turkish Studies
  • Page Numbers: pp.2825-2855

Abstract

ÖZET Şeyh Galib, klasik Türk edebiyatının en önemli şairlerinden biridir. Şiirlerinde Sebk-i Hindî’nin tesirleri görülen Galib, Divan’ı ve Hüsn ü Aşk’ı ile gerek yaşadığı çağda gerek kendinden sonraki dönemlerde yetişen divan şairlerini derinden etkilemiş bir şahsiyettir. Galib, aynı zamanda devrinin önemli tasavvufî şahsiyetlerinden biridir. Mevlevî kültürünün hakim olduğu bir çevrede doğmuş ve yetişmiş, sağlam bir tasavvufî terbiye almış ve neticede Galata Mevlevîhânesi şeyhi olmuştur. Şiirlerinde tasavvufî kavramları da sıklıkla kullanır. Henüz 24 yaşındayken Divan’ını tertip eden Şeyh Galib, bundan iki yıl sonra da Hüsn ü Aşk mesnevîsini kaleme almıştır. Galib, bu iki eser sayesinde oldukça genç yaşta, devrin edebî ve tasavvufî mahfillerinde tanınmış ve haklı bir şöhret kazanmıştır. Böylece Sultan III. Selim’in de dikkatini çekmiş ve padişahla arasında yakın bir dostluk başlamıştır. Klasik edebiyatımızın bu büyük şairi, bu özellikleriyle günümüz araştırmacılarının da dikkatini çekmiş, edebî şahsiyeti ve eserleriyle ilgili çeşitli çalışmalar yapılmış, Divan’ı ve Hüsn ü Aşk’ı farklı araştırmacılar tarafından yayımlanmıştır. Bu makalede Galib’in hayatı, sanatı ve eserleri hakkında kısaca bilgi verildikten sonra şu ana kadar herhangi bir yerde yayımlanmamış şiirlerine yer verilmiştir. Söz konusu şiirler, Süleymaniye Kütüphanesi Halet Efendi Bölümü 776 numarada kayıtlı olan bir şiir mecmuası içinde bulunmaktadır. Önemli bir kısmını tarih manzumelerinin oluşturduğu şiirler içinde, gazel, rubai ve kıta nazım biçimleriyle yazılmış manzumeler ve müfretler de yer almaktadır. Ayrıca çalışma, söz konusu şiirler hakkında açıklayıcı bilgiler veren çeşitli dipnotlarla zenginleştirilmiştir.