NORMAN CALDER’IN STUDIES IN EARLY MUSLIM JURISPRUDENCE ADLI ESERİ ÇERÇEVESİNDE ŞARKİYAT LİTERATÜRÜNDE MUVATTA’IN TARİHLENDİRİLMESİ


Creative Commons License

Yılmaz R.

İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, cilt.12, sa.24, ss.393-408, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 12 Konu: 24
  • Basım Tarihi: 2014
  • Dergi Adı: İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.393-408

Özet

Hadis ve fıkıh kaynağı olarak Muvatta’, erken döneme ait önemli eserler arasında yer almaktadır. Müslümanlar kadar Batılı araştırmacıların da ilgi odağında yer alan İmam Mâlik’in Muvatta’ı, şarkiyat literatüründe daha ziyade telif edildiği dönem itibariyle tartışma konusu edilmiştir. Muvatta’ın tarihlendirilmesi bağlamında kendisine en fazla atıfta bulunulan çalışma, Norman Calder’ın Studies in Early Muslim Jurisprudence adlı eseridir. O, bu kitapta Muvatta’ ile Müdevvene’nin şeklî özellikleri hakkındaki farazî yorumları neticesinde Muvatta’ı, hicrî III. yüzyıla tarihlendirmektedir. Bu makalede sözü edilen kitap çerçevesinde Calder’ın yöntemi ve ulaştığı neticeler tasvirî bir şekilde verilmeye çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Norman Calder, Studies İn Early Muslim Jurisprudence, Mâlik, Muvatta’, Muvatta’ın Tarihlendirilmesi, Müdevvene, Tarihî Tenkid Metod.

As a source of hadīth and fiqh, al-Muwatta’ takes its place among the important treatises in the early period of Islam. Imam Mâlik’s al-Muwatta’, which is the focus of interest for the Western scholarship as much as for Muslims, has been examined in the Orientalist writings significantly in relation to the date of its original composition than to its content. With respect to the dating of al-Muwatta, the most important reference work is Norman Calder’s Studies in Early Muslim Jurisprudence. In this book, he dates al-Muwatta’ to the third century A.H., because of his speculative findings about the similar structural characteristics between al-Muwatta’ and al-Mudawwana. In this article, focusing on the above-mentioned book, I will try to give Calder’s method in a descriptive manner, while analyzing his conclusions on the

subject.

Keywords: Norman Calder, Studies in Early Muslim Jurisprudence, Mâlik, Muwatta’, Dating of Muwatta’, Mudawwana, Historical Critical Method