Bilgi Toplumunda Dijital Bölünme


Akyazı E.

Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi, cilt.12, sa.12, ss.1-4, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 12 Konu: 12
  • Basım Tarihi: 2007
  • Dergi Adı: Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.1-4

Özet

Toplurnlar siirekli bir ddnilgtim ve geligim igerisindedir. Bu de!iqimi qekillendiren ise iiretim kaynaklan oltnuqtur. Bilgi toplumunu yagadrlrmrz giiniimiizde de en 6nemli tiretim kaynagr bilgidir. Toplumsal d<intigiimler dogal olarak toplumlan olugluran bireyler iizerinde de <inemli etkilere yol aqrnrqtrr. lginde bulundulumuz bilgi toplumu da bu etkilerdcn payrnr almrqtrr. Dijital bdlilnme bu etkilerden birisidir. Bireyler arasrnda siirekli var olan bdlUnmiigl[k bilgi toplumunda da kendini bu gekilde gdstermiptir. Bilgi ve bilgi tcknolojilerine eriqim konusunda bireyler arasrndaki farkhla;mayr tarifleyen dijital bdliinme azalmasr beklenirken artma egilimi gdstermektedir.