Bilgi Toplumunda Dijital Bölünme


Akyazı E.

Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi, vol.12, no.12, pp.1-4, 2007 (International Refereed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 12 Issue: 12
  • Publication Date: 2007
  • Title of Journal : Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi
  • Page Numbers: pp.1-4

Abstract

Toplurnlar siirekli bir ddnilgtim ve geligim igerisindedir. Bu de!iqimi qekillendiren ise iiretim kaynaklan oltnuqtur. Bilgi toplumunu yagadrlrmrz giiniimiizde de en 6nemli tiretim kaynagr bilgidir. Toplumsal d<intigiimler dogal olarak toplumlan olugluran bireyler iizerinde de <inemli etkilere yol aqrnrqtrr. lginde bulundulumuz bilgi toplumu da bu etkilerdcn payrnr almrqtrr. Dijital bdlilnme bu etkilerden birisidir. Bireyler arasrnda siirekli var olan bdlUnmiigl[k bilgi toplumunda da kendini bu gekilde gdstermiptir. Bilgi ve bilgi tcknolojilerine eriqim konusunda bireyler arasrndaki farkhla;mayr tarifleyen dijital bdliinme azalmasr beklenirken artma egilimi gdstermektedir.