CERRAHİ OLMAYAN PERİODONTAL TEDAVİNİN EVRE II VE III DERECE-C PERİODONTİTİS ÜZERİNE ETKİSİ


Yıldırım H. S.

INTERNATIONAL GEVHER NESIBE HEALTH SCIENCES CONFERENCE-VI, Ankara, Türkiye, 13 - 15 Kasım 2020, ss.208-209

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.208-209

Özet

CERRAHİ OLMAYAN PERİODONTAL TEDAVİNİN EVRE II VE III DERECE-C PERİODONTİTİS ÜZERİNE ETKİSİ EFFECT OF NON-SURGICAL PERIODONTAL TREATMENT IN PATIENTS WITH STAGE II AND III GRADE C PERIODONTITIS Hatice Selin Yıldırım Marmara Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye, Orchid No: 0000-0001-5650-3107 ÖZET Giriş: Periodontitis, disbiyotik plak biyofilmleri ile ilişkili ve diş eti, periodontal ligament, sement ve alveolar kemiğinden oluşan periodonsiyumda yıkım ile karakterize kronik enfalamtuvar bir hastalıktır. Amaç: Çalışmanın amacı, cerrahi olamayan periodontal tedavinin (CPT), Evre II ve III Derece-C periodontitis üzerine klinik etkisini değerlendirmektir. Yöntem: Çalışma grubuna Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı’na başvuran 11 Evre II Derece-C ve 11 Evre III Derece-C olmak üzere toplam 22 sistemik sağlıklı periodontitisli hasta dahil edildi. Hastaların klinik ve radyografik muayenesi yapıldı. Plak indeksi (Pİ), gingival indeks (Gİ), sondalama derinliği (SD), klinik ataşman seviyesi (KAS), sondalamada kanama (SK) periodontal ölçümleri kayıt edildi. Hastalara 4 seans CPT uygulandı. Tedavi sonrası 1 ve 3. aylarda periodontal klinik ölçümler tekrarlandı. Bulgular: Başlangıç parametreleri karşılaştırıldığında gruplar arasında Pİ ve SK Evre II Derece-C grubunda yüksek bulunurken (p<0.05), SD ve KAS Evre III Derece-C grubunda yüksek tespit edildi (p<0.05). Tüm klinik parametreler her iki gruptada CPT sonrası 1 ve 3. aylarda, başlangıca göre anlamlı gelişme gösterdi (p<0.05). 3. ayda başlangıca göre Pİ değişimi Evre II Derece-C grubunda daha yüksekken (p<0.05) SD ve KAS değişimi Evre III Derece-C grubunda daha yüksek bulundu (p<0.05). Sonuç: Bu çalışmada, CPT’nin her iki grupta da tüm klinik parametreler üzerinde anlamlı etkisi olduğu ortaya koyuldu. CPT’nin, Evre III Derece C grubunda daha etkin olduğunu sonucuna varıldı. Anahtar Kelimeler: Periodontitis, periodontal tedavi, cep derinliği ABSTRACT Introduction: Periodontitis is a chronic inflammatory disease associated with dysbiotic plaque biofilms and characterized by destruction of periodonsium which includes the gingiva, periodontal ligament, cement, and alveolar bone. Objective: This study aims to evaluate the clinical outcomes of non-surgical periodontal therapy (NPT) on Stage II Grade-C and Stage III Grade-C periodontitis. Methods: A total of 22 patients with systemically healthy including 11 stage II Grade-C and 11 satage III Grade-C periodontitis were recruited for this study. Radiographic and clinical examinations were performed. Plaque index (PI), gingival index (GI), probing depth (PD), clinical attachment level (CAL), bleeding ob probing (BOP) periodontal measurements were recorded. The patients underwent 4 sessions of NPT. Clinical measurements were repeated at 1 and 3 months after NPT. Results: At the baseline, PI and BOP were significantly higher in Stage II Grade-C (p<0.05), but PD and CAL were significantly higher in Stage III Grade-C (p<0.05). All clinical parameters improved at 1 and 3 months compared to baseline (p<0.05) in both groups. At the 3rd month compared to the baseline changes of PI was observed higher in Stage II Grade-C (p<0.05), and PD and CAL were found higher in Stage III Grade-C (p<0.05). Conclusion: This study showed significant improvements in all clinical parameters after NPT in both groups. The response to NPT, Stage III Grade-C was superior to Stage II Grade-C. Keywords: Periodontitis, periodontal therapy, pocket depth