Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İş Doyumları ve Etkileyen Faktörler


Creative Commons License

KÜDÜR ÇIRPAN F. , GAYEF A.

Marmara Saglik Hizmetleri Dergisi, cilt.1, sa.2, ss.69-77, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 1 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2017
  • Doi Numarası: 10.26567/marsag.2017237430
  • Dergi Adı: Marmara Saglik Hizmetleri Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.69-77

Özet

Bir toplumun sağlıklı, mutlu ve üretken olmasının, o toplumun üyelerinin çalışma yaşamlarında üst düzeyde doyum almaları ile ilişkili olduğu açıktır. Bu araştırmanın amacı Marmara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Programı’nda öğrenim gören, aynı zamanda devlet ve özel sektörde Anestezi Teknisyeni olarak çalışan öğrencilerin iş doyumlarını ve etkileyen faktörleri belirlemektir. Araştırma, Şubat 2012’de Marmara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Programı 1.ve 2.sınıf, I.ve II. öğretim öğrencileri ile (n=120) yapılmıştır. Verilerin analizi SPSS for Windows 17.0 programı kullanılarak yapılmıştır. Öğrencilerin yaşına göre yöneticilik/liderlik alt boyutu açısından ve cinsiyetine göre genel kalite boyutu açısından anlamlı bir fark tespit edilmiştir (p<0,05). Öğrencilerin öğrenim gördükleri sınıfa göre kurumsal politika ve stratejiler alt boyutuna göre 2.sınıf I.öğretim puan ortalamalarının 1.sınıf II.öğretim öğrencilerinden yüksek olduğu tespit edilmiştir. Kendini gerçekleştirme ve kişilerarası iletişim alt boyutlarına göre 2.sınıf I.öğretim öğrencilerinin puan ortalamaları 1.sınıf I. Öğretim ve II.öğretim, 2.sınıf II.öğretim öğrencilerinden yüksek bulunmuştur. Genel kalite, lojistik ve gelişim olanakları alt boyutları ile ölçek toplam açısından 2.sınıf I.öğretim öğrencilerinin puan ortalamaları 1.sınıf I. Öğretim ve II.öğretim öğrencilerinden yüksek olduğu tespit edilmiştir (p<0,05). Öğrencilerin meslek tercih etme nedeni açısından kurumsal politika ve stratejiler, kendini gerçekleştirme, genel kalite, lojistik ve gelişim olanakları alt boyutları açısından anlamlı bir fark saptanmıştır (p<0,05). Araştırma sonucunda, iş doyum ölçeği toplam puan ortalaması 77,14+ 20,72 (Min:37 – Max:132) olarak saptanmıştır. Anestezi teknisyenlerinin iş doyumunu, buna bağlı olarak da iş verimini ve hizmetin kalitesini arttırmak amacıyla her alanda motive edilmeleri gerektiği düşünülmektedir. Anahtar Kelimeler: Anestezi teknisyeni, iş doyumu, iş verimi

It is clear that a society being healthy, happy and productive is associated with the highest satisfaction in the working life of its members. The aim of this research is to determine the job satisfaction and the factors affecting the students who are studying at the Anesthesia Department of the Marmara University Vocational School of Health Services and at the same time working as an Anesthesia Technician in the state and private sector. The research was carried out in February 2012 at Marmara University Vocational School of Health Services, Department of Anesthesia first education and second education first and second class students (n = 120). SPSS for Windows 17.0 program was used for analyzes. A significant difference was found in terms of managerial / leadership subscale according to age and a in terms of general quality subscale according to the gender (p <0,05). There was a significant difference in terms of organizational policies and strategies, self-realization, general quality, interpersonal communication, managerial / leadership, logistics and development possibilities according to the classes in which students were educated (p <0,05). There was a significant difference in terms of organizational policy and strategies, self-realization, general quality, logistics and development possibilities in terms of the reasons of students choosing profession (p <0,05). The total score of the job satisfaction scale was 77,14 + 20,72 (Min: 37 – Max: 132). It is thought that anesthesia technicians should be motivated in every area in order to increase job satisfaction and quality of service and work efficiency accordingly. Keywords: Anesthesia technician, job satisfaction, job efficiency