Investigation of The Relationship Between Temporomandibular Joint Dysfunction and Factors Triggering Dysfunction in Health Science Students


Creative Commons License

Tanhan A. , Yıldız A. , Demirbüken İ. , Polat M. G.

Sakarya University Journal Of Science, vol.9, no.2, pp.258-265, 2019 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 9 Issue: 2
  • Publication Date: 2019
  • Doi Number: 10.31832/smj.490740
  • Title of Journal : Sakarya University Journal Of Science
  • Page Numbers: pp.258-265

Abstract

Objective

The aim of this study is to assess the risk of developing Temporomandibular joint (TMJ) dysfunction in university students and to examine the relationship between trigger factors for dysfunction and quality of life, neck disability, and psychological status. ( Sakarya Med J 2019, 9(2):258-265 ).

Materials and Methods

According to the criteria of inclusion and exclusion, 197 volunteer students in the faculty of health sciences were evaluated. The risk of developing dysfunction, trigger factors for dysfunction, psychological status, quality of life and pain-related disability status were assessed. Kruskal Wallis and Spearman correlation analysis were used for statistical analysis.

Results

197 university students (mean age: 20.79±2.13 years) were included in the study 81.7% of the students had at least one symptom related to TMJ disorders. There was a significant difference between disability level, psychological status and quality of life according to TMJ dysfunction risk level (p<0.01 for all values). In our study, there was a weak positive correlation between the number of symptoms of students and disability severity (r=0.397, p<0.001) and psychological status (r=0.279, p<0.001), there was a weak negative correlation with SF-36 physical (r=-0.328, p<0.001) and mental components (r=-0.305, p<0.001).

Conclusion

According to our research, at least one symptom of TMJ dysfunction is present in more than 80% of Health Science students in general. This increase in the risk of TMJ problems can be attributed to the fact that the joint biomechanically affects adjacent body segments and that the dysfunction is closely related to disability, quality of life, and deterioration in psychological condition.

Keywords

Temporomandibular Joint; Risk Assessment; Quality of Life

Amaç

Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinde Temporomandibular eklem (TME) disfonksiyon gelişme riskini değerlendirmek; disfonksiyonu tetikleyen faktörler ile yaşam kalitesi, boyun disabilitesi ve psikolojik durum arasındaki ilişkiyi incelemektir. ( Sakarya Tıp Dergisi 2019, 9(2):258-265 )

Gereç ve Yöntemler

Dâhil edilme ve dışlanma kriterlerine göre sağlık bilimleri fakültesindeki 197 gönüllü öğrenci değerlendirildi. Değerlendirmede disfonksiyon gelişme riski TME ile ilişkili tetikleyici faktörlerin varlığı, psikolojik durumu Beck Depresyon Ölçeği, yaşam kalitesi SF-36 ve ağrıya dayalı disabilite durumu Northwick Park Boyun Ağrısı anketi ile değerlendirildi. İstatistiksel analizlerde Kruskal Wallis ve Spearman Korelasyon analizinden yararlanıldı.

Bulgular

Çalışmaya 197 üniversite öğrencisi (yaş ort: 20.79±2.13 yıl) alındı. Öğrencilerin %81.7’sinde TME bozuklukları ile ilgili en az bir semptom taşıdığı saptandı. TME disfonksiyon risk düzeyine göre boyun ağrısına bağlı disabilite düzeyi, psikolojik durum ve yaşam kalitesi arasında anlamlı fark olduğu saptandı (bütün değerler için p<0.01). Çalışmamızda öğrencilerin semptom sayısı ile boyun ağrısına bağlı disabilite şiddeti (r=0.397, p<0.001) ve psikolojik durum arasında (r=0.279, p<0.001) pozitif yönde zayıf korelasyon, SF-36 fiziksel (r=-0.328, p<0.001) ve mental komponentleri arasında (r=-0.305, p<0.001) negatif yönde zayıf korelasyon saptandı.

Sonuç

Araştırmamıza göre Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin genel olarak % 80’den fazlası en az bir TME disfonksiyon belirtisi göstermektedir. TME ile ilgili problem riskindeki bu artış eklemin biyomekanik olarak komşu vücut segmentlerini etkiliyor oluşu, disfonksiyonun disabilite, yaşam kalitesi ve psikolojik durumundaki bozulma ile olan yakın ilişkisine bağlanabilir.

Anahtar Kelimeler

Temporomandibular Eklem; Risk Değerlendirmesi; Yaşam Kalitesi