Seydî Ali Reis (Kâtibî) Dîvânı


Creative Commons License

Gedik N.

VIII. Türkoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 8 - 09 Ekim 2019, ss.306-325

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.306-325

Özet

Özet

Şiirlerinde Kâtibî mahlasını kullanan Seydî Ali Reis XVI. yy.’da yetişmiş önemli denizcilerimizdendir. İstanbul Galata’da doğan Seydî Ali Reis, 970/1562 senesinde vefat etmiştir. Maceralarla dolu geçen hayatına pek çok eseri de sığdıran şairin velud bir kalemi vardır. Önemli eserleri arasında Mir’âtü’l-Memâlik ve Mirât-ı Kâinât zikredilirse de genellikle coğrafya ve nücûma dair altı eserinin olduğu bilinmektedir. Tezkirelerde dîvân sahibi olduğu konusunda bir bilgi bulunmayan Kâtibî için Kâtip Çelebi, ünlü eseri Keşfü’z-Zünûn’da mürettep bir dîvânı olduğunu zikreder. Sadece tek bir kaynakta yer alan bu bilgi bazı araştırmacılar tarafından tartışmalı görünse de eser üzerine tarafımızdan yapılan araştırmalar sonucunda Kâtibî’nin dîvânının nüshalarına ulaşılmıştır. Tebliğimizde şu an yayıma hazırlamakta olduğumuz dîvân tanıtılacak ve Seydî Ali Reis’in şairlik yönü ortaya konulacaktır. 

Abstract

Seydi Ali Reis, who uses the pseudonym of Katibi in his poems, is one of the most important sailors trained in the 16th century. Seydi Ali Reis was born in Galata, Istanbul and died in 1562/970. The poet, who fitted many works into his life full of adventures, has a productive pen. Although Mirat-ı Memalik and Mirat-ı Kainat are mentioned among his important works, it is known that there are generally six works on geography and astronomy. Whilst there is no information about whether he has a Diwan or not in the tezkires, Katip Çelebi mentions that there is a Diwan in his famous work Keşfü’z-zünun. Althouh this information, which appears to be only in a single source, seems controversial by some researchers, a copy of the Diwan of the Katibi was reached as a result of our researches. In this paper, the Diwan we are preparing for publication will be introduced and the poetical aspect of Seydi Ali Reis will be revealed.