Elit Futbolcularda İmgeleme Çalışmalarının Benlik Algısı Üzerine Etkisi


Creative Commons License

Aldemir G. Y. , Biçer T., Kızıldağ E.

Physical Education and Sports Science of Journal,, cilt.6, ss.1-15, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 6
  • Basım Tarihi: 2014
  • Dergi Adı: Physical Education and Sports Science of Journal,
  • Sayfa Sayıları: ss.1-15

Özet

Özet Bu araştırmanın amacı, elit futbolcuların imgeleme çalışmalarının benlik algısı üzerine etkisini incelemektir. Araştırma grubu, İstanbul Beylerbeyi Spor Kulübü’nde, en az 3 yıl spor deneyimi olan, aktif, lisanslı olarak futbol oynayan, 16-20 yaş arası, 100 çalışma, 100 kontrol olmak üzere toplam 200 gönüllü erkek sporcudan oluşmaktadır. Çalışma grubuna, 20 hafta boyunca, haftada 3 gün, günde 30 dakika imgeleme çalışması uygulanmıştır. Kontrol grubuna ise hiç bir çalışma uygulatılmamıştır. Araştırmanın başında ve sonunda tüm katılımcılara (çalışma ve kontrol grubuna) Offer Benlik İmgesi Ölçeği (OBİÖ) uygulanmıştır. Araştırmanın sonunda, analiz sonuçlarına göre, imgeleme çalışmalarına katılan sporcuların benlik algısına ait tüm alt başlıklarda istatistiksel olarak anlamlı bir artış bulunmuştur (p<0,05). Buna göre sporcuların benlik algısı göstergelerinde anlamlı gelişimler gözlenmiştir. Benlik algısının puanları kontrol grubunda birçok alt başlıkta değişmezken (p>0,05), cinsel tutumlar ve duygusal düzey puanlarının çalışma grubuna benzer bir şekilde arttığı tespit edilmiştir (p<0,05). Ruh sağlığı alt boyutu puanları ise kontrol grubunda başlangıç düzeyine göre azalmıştır (p<0,05). Sonuç olarak; elde edilen bulgular ışığında, imgeleme çalışmalarının sporcuların benlik algısı üzerinde olumlu etkileri olduğu söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Benlik Algısı, İmgeleme, İmgeleme Çalışması

Abstract The purpose of this study was to investigate the effect of imagery interventions on self-esteem for the success development of soccer players. The research group consist of total 200 volunteer active male licensed soccer players (half of them study and other half control group) who were at least 3 years experienced and aged between 16 and 20 years. Imagery intervention programme was applied to the study group for 30 minutes 3 days a week during 20 weeks. No intervention programme was applied to control group. All participants were implemented the Offer SelfImage Questionnaire in the beginning and at the end of the study. According to the results, a statistically significant increase was found in all the subscales related to the self-perception of athletes who participated in imagery intervention programs (p <0, 05). Accordingly, the selfperception of athletes participating in the program were observed meaningful improvement in the indicators. While self-perception scores in the control group remained unchanged in many sub-titles (p> .05), it was found to be increased in sexual attitudes and emotional levelworking group scores a similar manner like study group (p<.05). Mental health problem subscale scores of the control group decreased according to the beginning level (p <0, 05). As a rusult, in the light of the findings, it might be said that imagery intervention programs have a positive impact on athletes’ self-perceptions.

Keywords: Self-Perception, Imagery, Imagery Interventions.