Çocuklarda bilişsel seviye ve ağız diş sağlığı: Bir pilotçalışma


Creative Commons License

Durhan M. A. , Özsalih S. , Özalp M., Ağralı Ö. B. , Yılmaz H. N. , Şen Yavuz B., ...Daha Fazla

7tepe Klinik, cilt.16, sa.2, ss.176-179, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 16 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2020
  • Doi Numarası: 10.5505/yeditepe.2020.47568
  • Dergi Adı: 7tepe Klinik
  • Sayfa Sayıları: ss.176-179

Özet

Amaç: Geleneksel tanımına göre zeka; uzun dönem içinde,

başarının ve akademik yeterliliğin ana faktörü olarak kabul

edilmiştir. Zekâ akıl yürütme, problemi planlama, problem

çözme, düşünme, fikirleri anlama, dilleri kullanma ve öğrenme

gibi birçok yetenek içeren bir bütündür. Çocukların periodontal

dokuları erişkin bireylerden farklı olmakla birlikte,

periodontal problemler de farklı tablolarla karşımıza çıkabilir.

Bu çalışmanın amacı, 10-15 yaş arasındaki çocuk hasta grubunda,

dişeti iltihabı ile bilişsel durum arasında bir ilişki olup

olmadığını araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 39 çocuk hasta dahil edildi ve

ebeveynlerinden yazılı onam alındı. Bilişsel işlev, Raven’ın

Standart İlerleme Matrisi ile ölçüldü. Bu testte, her bir katılımcıdan

gelen doğru cevapların sayısı hesaplanıp, ağız sağlığı durumu

ile ilgili bilgiler DMFT, Gingival İndeks (Gİ), Plak İndeks

(Pİ), ve Sondalama derinliği (SD) ölçümlerine göre elde edildi.

İstatistiksel analizler SPSS 16.00 yazılımı kullanılarak yapıldı.

Bulgular: Yaş ortalaması 11.67 ± 1.40 olan 20 erkek (% 51,3),

19 kız (% 48,7) çocuk değerlendirildi. Doğru cevap sayısı 12

ile 53 arasında değişirken Raven skoru ortalaması %57.79±

14.09 olarak bulundu. Sırasıyla, ortalama DMFT, Gİ, Pİ, SD;

5.26± 2.64, 0.80 ± 2.19, 1.17 ± 0.44 ve 1.78 ± 0.28 olarak tespit

edildi. Hastaların ortalama seans sayısı 3.92 ± 4.01 olarak

hesaplandı.

Sonuç: Çocuk hastalardaki çürük ve periodontal durum ile bilişsel

seviyeyi birlikte araştıran ilk çalışma niteliğindeki öncül

çalışmamızın sonuçları bilişsel durum ile periodontal durum

arasında anlamlı ilişki olmadığını ortaya koymaktadır.

Aim: Intelligence, based on its traditional definition, have

been considered as the major factor for the success of the

academic sufficiency. Intelligence is a sum that includes

many skills such as reasoning, problem planning, problem

solving, thinking, understanding, language use and learning.

Periodontal tissues of children are different from adults. Moreover,

periodontal problems can also be displayed in various

different ways in children. The aim of this study is to investigate

whether there is a relationship between gingivitis and cognitive

status in pediatric patients aged 10-15 years.

Materials and Method: 39 pediatric patients were included.

Cognitive function was measured using Raven's Standard

Progress Matrix. In this test, the number of correct answers

from each participant was calculated and information about

oral health status was obtained according to DMFT, Gingival

Index (GI), Plaque Index (PI), and Probing depth (SD) measurements.

Statistical analyzes were done using SPSS 16.00

software.

Results: Twenty boys (51.3%) and 19 girls (48.7%) with mean

age of 11.67 ± 1.40 were evaluated. While the number of correct

answers varied between 12 and 53, the mean Raven

score was 57.79 ± 14.09%. Mean DMFT, GI, PI, PD, was determined as 5.26 ± 2.64, 0.80 ± 2.19, 1.17 ± 0.44 and 1.78 ±

0.28, respectively. The average number of sessions of the

patients was calculated as 3.92 ± 4.01.

Conclusion: The results of our preliminary study which

investigated caries, periodontal status and cognitive level

in pediatric patients, demonstrated that there is no significant

relationship between cognitive status and periodontal

status.