Kültürün İç Denetçi ve İç Denetim Üzerine Etkisi ve Türkiye’xxde İç Denetçiler Üzerine Bir Araştırma


Kuzucu M., Doğan S., Tarhan Mengi B.

TİDEACADEMIA, cilt.2, sa.1, ss.33-70, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 2 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2020
  • Dergi Adı: TİDEACADEMIA
  • Sayfa Sayıları: ss.33-70

Özet

Çalışmada, insanların içinde bulundukları toplumunun kültüründen etkilendikleri gerçeğinden yola çıkılarak, iç denetçilerin de birey olarak şekillendikleri kültürü iç denetim faaliyetlerine taşıdıkları varsayımı araştırılmıştır. Çalışmanın amacı; kültürün iç denetçi ve iç denetim üzerindeki etkisini incelemektir. Etkinin ölçülebilmesi için Hofstede’nin kültür modeli kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama yöntemi olarak anket uygulanmış ve anketler internet üzerinden gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla araştırmaya özel olarak Google Forms üzerinden bir form tasarlanmış ve anket özel olarak kodlandırılmıştır. Anket formu kültürel sorular, denetim soruları ve kişisel sorular olmak üzere üç bölümden meydana gelmektedir. Araştırma evrenini Türkiye’de faaliyet gösteren iç denetçiler oluşturmaktadır. Tüm iç denetçilere ulaşımın imkansız olduğu düşünüldüğünden evren içinden CIA sertifikasına sahip iç denetçiler örneklem olarak seçilmiştir. Bireylere LinkedIn üzerinden ve ayrıca TİDE aracılığıyla elektronik posta ile çalışmanın konusu ve ankete çevrim içi gerçek zamanlı ulaşabilecekleri adres linki gönderilmiştir. Toplanan verilerle yapılan analizler sonucunda da güç mesafesi, belirsizlikten kaçınma, toplulukçuluk ve erillik boyutlarının iç denetim ve iç denetçi üzerinde kısmen etkisi olduğu sonucuna varılmıştır. 

In the study, based on the reality that the people are in%uenced under the culture of their own society, the assumption is analysed that the internal auditors also carry their behaviours being infuenced personally by the culture to their auditing activities. Purpose of the study is to examine the infuence of the culture on internal auditor and internal audit. Cultural model of Hofstede is used for the measurement of such infuence. “Questionnaire method” is used as a method of data collection through internet. For this purpose, a customized form was designated on Google Forms and “the questionnaire” is enrypted. 'e questionnaire form is consisting of three parts which are questions regarding culture, audit and personal questions. Internal auditors employed in Turkey are chosen as “target group”. Certified internal auditors registered to TIDE (Türkiye İç Denetçiler Enstitüsü – Turkey Internal Auditors Institute) are chosen as sample group, due to impossibility to reach all of the auditors. The subject of the study and an address link providing attendants to be able to online real time access to the related questionnaire are sent to each of the attendants via LinkedIn and by email through TIDE. And the results of the analyses show us that the dimensions of the power distance, uncertainity avoidance, collectivism and masculinity have limited infuence on internal audit and internal auditors.