KRONİK DEMİYELİNİZAN POLİNÖROPATİLERDE KORNEAL KONFOKAL MİKROSKOPİ


Keskiner Öztürk E., Akkaya Turhan S., Toker E., Uluç K. , Alibaş H., Tanrıdağ T. , ...More

55. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 20 November 2019, pp.113

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.113

Abstract

Amaç:

Sık görülen edinsel ve demiyelinizan kronik demiyelinizan polinöropati olgularında ince liflerin korneal konfokal

mikroskopi (KKM) ile değerlendirilmesi

Gereç ve Yöntem:

Çalışmaya 15 kronik inflamatuvar demiyelinizan polinöropati (KİDP) ve 16 herediter polinöropati (7 CMT-X1, 9

PMP22-ilişkili polinöropati) hastası ile 32 sağlıklı gönüllü alındı. Tüm hastalar klinik özürlülük ölçekleri, nöropatik ağrı

açısından painDETECT ve otonom sorgulama açısından COMPASS 31 sorgulamalarıyla değerlendirildi ve hepsinin

elektrofizyolojik ve KKM parametreleri incelendi.

Bulgular:

KİDP hastalarında kornea sinir lifi dansitesi (CNFD) ve kornea sinir lifi uzunluğu (CNFL) istatistiksel olarak anlamlı

derecede azalmış olup nondenritik hücre sayısı ve tortuyozite değeri ise kontrol grubuna göre artmış saptanmıştır.

Herediter polinöropati hastalarında ise -özellikle PMP22-ilişkili polinöropatilerde- KKM parametreleri kontrol

grubuna göre anlamlı olarak azalmış olarak bulunmuş ve Charcot Marie Tooth nöropati skoru (CMTNS) ile KKM

parametreleri arasında bulunan anlamlı korrelasyon dikkati çekmiştir. Nöropatik ağrısı olan KİDP ve herediter

polinöropati hastalarında KKM parametreleri nöropatik ağrısı olmayanlara göre belirgin düşük hesaplanmıştır. Ayrıca

tüm hastalarda KKM parametreleri ile elektrofizyolojik parametreler arasında anlamlı korrelasyon saptanmıştır.

Sonuç:

KKM, kronik demiyelinizan polinöropatilerde klinik özürlülük dereceleri ve nöropatik ağrı varlığıyla ilişkili bulgular

göstermekte olup demiyelinizan nöropatide esas özürlülükten sorumlu olan aksonal dejenerasyon ve ince lif

tutulumunun noninvazif bir belirteçi olarak kullanılabilir.